OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Zasady wpisywania Stacji Kontroli Pojazdów do rejestru

Wpisywanie do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów

Starosta jest organem, który w oparciu o art. 83 ust. 3 ustawy – ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.  – Prawo o ruchu drogowym i ustawę z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców dokonuje wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów.

Stację kontroli pojazdów może prowadzić przedsiębiorca, który:

     1) posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

     2) nie jest przedsiębiorcą, w stosunku do którego otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość;

     3) nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom

          –  dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej;

     4) posiada wyposażenie kontrolno-pomiarowe oraz warunki lokalowe gwarantujące wykonywanie odpowiedniego zakresu badań technicznych

          pojazdów zgodnie ze szczegółowymi warunkami przeprowadzania tych badań;

     5) posiada poświadczenie zgodności wyposażenia i warunków lokalowych z wymaganiami odpowiednio do zakresu przeprowadzanych badań

         wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów;

     6) zatrudnia uprawnionych diagnostów.

Wpisanie do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów odbywa się na podstawie wniosku oraz oświadczenia następującej treści:

„Oświadczam, że:

- dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów są kompletne i zgodne z prawdą;

- znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodków szkolenia kierowców, określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym”.

Oświadczenie powinno zawierać również:

 • firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania;
 • oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
 • podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

 

Do wniosku należy dołączyć załączniki potwierdzające spełnianie następujących wymogów:

 • wydruk poświadczający wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, bądź do Ewidencji Działalności Gospodarczej;
 • zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego, że wnioskodawca nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom – dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej;
 • przedstawić poświadczenie zgodności wyposażenia i warunków lokalowych z wymaganiami odpowiednio do zakresu przeprowadzanych badań wpisanego do rejestru wydane w formie decyzji przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego.

Opłata

Za dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 412 zł.

Opłatę dokonuje się na konto Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

nr konta: 80 1020 2212 0000 5102 0461 1572

(druki z numerem konta można również otrzymać u osoby załatwiającej sprawę).

Miejsce złożenia dokumentów:

Biuro podawcze Starostwa Powiatowego
Al. Powstańców Wielkopolskich 16
63-400 Ostrów Wielkopolski

pok. nr 101 (parter)

lub

Wydział Spraw Społecznych – Referat Rejestracji Pojazdów
pok. nr 123 (parter)

nr tel: 62/50-48-352

Interesanci są przyjmowani w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Czas udostępnienia: 2023-02-16
Pokaż metadane