OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Wydawanie zaświadczeń na wykonywanie przewozów na potrzeby własne osób lub rzeczy w krajowym transporcie drogowym

Przewozy drogowe na potrzeby własne mogą być wykonywane po uzyskaniu zaświadczenia potwierdzającego zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenia przewozów drogowych jako działalności pomocniczej w stosunku do jego działalności gospodarczej.

Zaświadczenia wydawane są na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019, poz. 2140 z pózn. zm.) - wysokość opłat zgodna z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r.

Zaświadczenie i wypisy z zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne wydaje starosta, właściwy dla siedziby przedsiębiorcy bezterminowo.

NIEZBĘDNE DOKUMENTY

Zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne wydaje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy, który powinien zawierać:

 1. oznaczenie przedsiębiorcy, jego adres i siedzibę albo miejsce zamieszkania;
 2. informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) albo numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS);
 3. numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 4. określenie rodzaju i zakresu transportu drogowego;
 5. określenie rodzaju i liczby pojazdów samochodowych, które przedsiębiorca bedzię wykorzystywał do wykonywania transportu drogowego;
 6. wykaz pojazdów zawierający następujące informacje:
  a) markę, typ,
  b) rodzaj/przeznaczenie,
  c) numer rejestracyjny,
  d) numer VIN,
  e) wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem.

Rodzaj Liczba pojazdów

Pojazd samochodowy przewożący więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą    

Pojazd samochodowy o d.m.c. powyżej 3,5 t 

Do wniosku należy dołączyć:

 • Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym;
 • wykaz pojazdów samochodowych.

OPŁATY

za wydanie zaświadczenia - 500 zł

za każdy wypis - 100 zł

Opłatę należy uiścić na konto Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim

Nr konta: 78 8431 0008 0013 1632 2001 0001 tytułem: wydanie zaświadczenia na potrzeby własne.

17 zł za pełnomocnictwo dla osoby składającej wniosek i odbierającej zaświadczenie;
– opłata skarbowa na konto: Urząd Miejski Wydz. Finansowy w Ostrowie Wielkopolskimnr konta bankowego: 80 1020 2212 0000 5102 0461 1572

WYJAŚNIENIE

Przewóz na potrzeby własne - to niezarobkowy / nieodpłatny / przewóz drogowy osób lub rzeczy wykonywany przez przedsiębiorcę pomocniczo w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej,  spełniający łącznie następujące warunki :

 • rzeczy przewożone są własnością przedsiębiorcy lub zostały przez niego sprzedane, kupione, wynajęte, wydzierżawione, wyprodukowane, wydobyte, przetworzone lub naprawione albo celem przejazdu jest przewiezienie rzeczy lub osób z lub do przedsiębiorstwa na jego własne potrzeby, a także przewóz pracowników i ich rodzin, 
 • pojazdy mechaniczne używane do przewozu muszą być prowadzone przez przedsiębiorcę lub jego pracowników,
 • pojazdy przewożące rzeczy lub osoby znajdują się w prawnej dyspozycji przedsiębiorcy,
 • nie jest przewozem osób w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie usług turystycznych

GDZIE I KIEDY
Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim

Referat Transportu Drogowego i Publicznego

al. Powstańców Wielkopolskich 16

parter, pokój 108, tel. 62 737 84 36, 62 737 84 77

Poniedziałek  8.00 - 16.00

Wtorek - Piątek 8.00 - 15.00

TRYB ODWOŁAWCZY
Od postanowienia odmawiającego wydania zaświadczenia przysługuje stronie prawo wniesienia zażalenia za pośrednictwem Starosty Ostrowskiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.
Czas udostępnienia: 2023-09-14
Pokaż metadane