OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Wydawanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy

Podjęcie i zarobkowe wykonywanie transportu drogowego wymaga uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy.

Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wydawane są na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz.2140 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego. Wysokość opłat jest zgodna z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. (Dz. U. z 2013r., poz. 916).

Organem właściwym w sprawach udzielenia, odmowy udzielenia, zmiany oraz zawieszenia lub cofnięcia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w krajowym transporcie drogowym jest starosta właściwy dla siedziby przedsiębiorcy.

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego udziela się na czas nieoznaczony.

GDZIE I KIEDY

Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim

Referat Transportu Drogowego i Publicznego

al. Powstańców Wielkopolskich 16

parter, pokój 108, tel. 62 737 84 36, 62 737 84 77

Poniedziałek - piątek od 7.30 do 15.30

NIEZBĘDNE DOKUMENTY

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego udziela się na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

Wniosek powinien zawierać :

 • oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres,
 • numer KRS i nr NIP,
 • określenie rodzaju i zakresu wykonywania transportu drogowego,
 • rodzaj i liczbę pojazdów samochodowych, którymi dysponuje przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia,

Do wniosku należy dołączyć :

 1. Oświadczenie osoby zarządzającej transportem / oświadczenie osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy,

2. Kserokopię Certyfikatu Kompetencji Zawodowych,

3. Informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności dotyczącą osoby/osób
a) wchodzących w skład organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytowa,
b) osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą,
c) osoby zarządzającej transportem lub uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy, 

4. Oświadczenie o niekaralności za poważne naruszenia, o których mowa w art. 6 ust.1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 (WE) dotyczące osoby/osób:
a) wchodzących w skład organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytowa,
b) osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą,
c) osoby zarządzającej transportem lub uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy,

5. Dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniej zdolność finansowej, o której mowa w art. 7 rozporządzenia nr 1071/2009 (WE),  

6. Oświadczenie przedsiębiorcy, że dysponuje bazą eksploatacyjną ze wskazaniem adresu bazy,  

7. Oświadczenie przedsiębiorcy dot. zatrudnienia kierowców lub współpracy z osobami niezatrudnionymi, lecz wykonującymi osobiście przewozy na rzecz przedsiębiorcy,  

8. Wykaz pojazdów samochodowych,  

9. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia i wypisów z zezwolenia.

 

Opłata za udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wynosi: 1000 zł.
Opłata za wydanie wypisu z zezwolenia wynosi: 110 zł.

Opłatę należy uiścić na konto Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim:

Nr konta: 78 8431 0008 0013 1632 2001 0001.

 

Czas udostępnienia: 2020-05-11
Pokaż metadane