OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Wydawanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy

Podjęcie i zarobkowe wykonywanie transportu drogowego wymaga uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy.

Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wydawane są na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego. Wysokość opłat jest zgodna z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r.

Organem właściwym w sprawach udzielenia, odmowy udzielenia, zmiany oraz zawieszenia lub cofnięcia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w krajowym transporcie drogowym jest starosta właściwy dla siedziby przedsiębiorcy.

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego udziela się na czas nieoznaczony.

NIEZBĘDNE DOKUMENTY
Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego udziela się na pisemny wniosek przedsiębiorcy, który powinien zawierać:

 1. Oznaczenie przedsiębiorcy, jego adres i siedzibę określoną w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrem Sądowym (KRS) albo w przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi - adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej określonego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
 2. Adresy lokali, o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009,
 3. Informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) albo nr w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS),
 4. Numer identyfikacji podatkowej (NIP),
 5. Określenie rodzaju transportu drogowego,
 6. Określenie rodzaju i liczby pojazdów samochodowyh, które przedsiębiorca będzie wykorzystywał do wykonywanie transportu drogowego,
 7. Imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem,
 8. Określenie liczby wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Organ udzielający zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wydaje wypis lub wypisy z tego zezwolenia w liczbie nie większej niż liczba pojazdów samochodowych, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.

Do wniosku o udzielenie zezwolenia należy dołączyć:

 1. Oświadczenie osoby zarządzającej transportem,
 2. Kserokopię Certyfikatu Kompetencji Zawodowych,
 3. Informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności dotyczącą osoby/osób:
  a) wchodzących w skład organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, dyrektora wykonawczego, o którym mowa w art. 300(76) ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych;
  b) osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą,
  c) osoby zarządzającej transportem lub uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu  
  przedsiębiorcy.
 4. Oświadczenie o niekaralności za poważne naruszenia, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 dotyczące osoby/osób:
  a) wchodzących w skład organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, dyrektora wykonawczego, o
  którym mowa w art. 300(76) ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych;
  b) osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą,
  c) osoby zarządzającej transportem lub uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy.
 5. Dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniej zdolność finansowej, o której mowa w art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, np. roczne sprawozdanie finansowe, gwarancja bankowa, ubezpiecznie w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej,

  W celu spełnienia wymogu zdolności finansowej przedsiębiorca musi być w stanie w każdym momencie roku finansowego spełnić swoje zobowiązania finansowe. Przedsiębiorca wykazuje na podstawie rocznych sprawozdań finansowych poświadczonych przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę, że każdego roku dysponuje kapitałem i rezerwami w łącznej wysokości co najmniej:

  a) 9 000 EUR, na pierwszy wykorzystywany pojazd silnikowy;
  b) 5 000 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd silnikowy lub zespół pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 tony; oraz
  c) 900 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd silnikowy lub zespół pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 2,5 tony, ale nie przekracza 3,5 tony.

  Przedsiębiorcy wykonujący zawód przewoźnika drogowego rzeczy z wykorzystaniem pojazdów silnikowych lub zespołów pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 2,5 tony, ale nie przekracza 3,5 tony, wykazują co roku na podstawie rocznych sprawozdań finansowych poświadczonych przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę, że na każdy rok dysponują kapitałem i rezerwami w łącznej wysokości co najmniej:

  a) 1 800 EUR na pierwszy wykorzystywany pojazd; oraz
  b) 900 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd.

  W drodze odstępstwa w przypadku braku poświadczonego rocznego sprawozdania finansowego za rok rejestracji przedsiębiorcy właściwy organ zezwala, by przedsiębiorca wykazał zdolność finansową za pomocą poświadczenia, takiego jak gwarancja bankowa, dokument umożliwiający przedsiębiorcy uzyskanie kredytu, wydany przez instytucję finansową, lub inny, określony przez właściwy organ, wiążący dokument potwierdzający, że przedsiębiorca dysponuje ww. kwotami.
 6. Oświadczenie przedsiębiorcy, że dysponuje bazą eksploatacyjną ze wskazaniem adresu bazy;
 7. Oświadczenie o nieskazaniu poza terytorium RP za przestępstwa w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 osób:
  a) wchodzących w skład organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, dyrektora wykonawczego, o którym mowa w art. 300(76) ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych;
  b) osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą,
  c) osoby zarządzającej transportem lub uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy.
 8. Wykaz pojazdów samochodowych,
 9. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia i wypisów z zezwolenia.

Opłata za udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wynosi: 1000 zł.

Opłata za wydanie wypisu z zezwolenia wynosi: 110 zł.

Opłatę należy uiścić na konto Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim:

Nr konta: 78 8431 0008 0013 1632 2001 0001

17 zł za pełnomocnictwo dla osoby składającej wniosek i odbierającej zezwolenie;
– opłata skarbowa na konto: Urząd Miejski Wydz. Finansowy w Ostrowie Wielkopolskim – nr konta bankowego: 80 1020 2212 0000 5102 0461 1572

GDZIE I KIEDY
Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim

Referat Transportu Drogowego i Publicznego

al. Powstańców Wielkopolskich 16

parter, pokój 108, tel. 62 737 84 36, 62 737 84 77

Poniedziałek  8.00 - 16.00

Wtorek - Piątek 8.00 - 15.00

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA
Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana lub cofnięcie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego następuje w drodze decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Starosty Ostrowskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,
 • Rozporządzenie (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 pażdziernika 2009 r.
Czas udostępnienia: 2023-09-14
Pokaż metadane