OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym

UWAGA

Na podstawie ustawy z dnia 12 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, których termin ważności upływa w dniu 31 grudnia 2022 r., wydane na podstawie przepisów dotychczsowych, zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2023 r.

 

Zezwolenia wydawane są na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym - wysokość opłat zgodna z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki  Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r.

Zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych wydaje Starosta Ostrowski w zależności od zasięgu przewozów na obszar wykraczający poza granice jednej gminy i nie wykraczający poza granicę powiatu.

NIEZBĘDNE DOKUMENTY

Zezwolenie wydaje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

Do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych należy dołączyć:

 • kopię licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego,
 • proponowany rozkład jazdy,  
 • schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami,
 • potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi,
 • zobowiązanie do zamieszczenia informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach,
 • cennik,
 • wykaz pojazdów z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy.

Do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych dołącza się:

 • informację określającą grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozu,  
 • proponowany rozkład jazdy,
 • schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami,
 • potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków innych niż zlokalizowanych przy drogach publicznych, ustalone z ich właścicielami lub zarządzającymi.

OPŁATY ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA OBSZAR POWIATU

zezwolenie na przewozy regularne (osób)

Okres ważności do 1 roku - 250 zł

Okres ważności do 2 lat  -  300 zł

Okres ważności do 3 lat  -  350 zł

Okres ważności do 4 lat  -  450 zł

Okres ważności do 5 lat  -  550 zł

zezwolenie na przewozy regularne specjalne (osób)

Okres ważności do 1 roku  -  125 zł

Okres ważności do 2 lat  -  150 zł

Okres ważności do 3 lat  -  175 zł

Okres ważności do 4 lat  -  225 zł

Okres ważności do 5 lat  -  275 zł

Opłatę należy uiścić na konto Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim

Nr konta: 78 8431 0008 0013 1632 2001 0001 tytułem: zezwolenie na przewozy regularne lub zezwolenie na przewozy regularne specjalne.

17 zł za pełnomocnictwo dla osoby składającej wniosek i odbierającej zezwolenie;
– opłata skarbowa na konto: Urząd Miejski Wydz. Finansowy w Ostrowie Wielkopolskim – nr konta bankowego: 80 1020 2212 0000 5102 0461 1572

GDZIE I KIEDY
Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim

Referat Transportu Drogowego i Publicznego

al. Powstańców Wielkopolskich 16

parter, pokój 108, tel. 62 737 84 36, 62 737 84 77

Poniedziałek  8.00 - 16.00

Wtorek - Piątek 8.00 - 15.00

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA
Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana lub cofnięcie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym następuje w drodze decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.
TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Starosty Ostrowskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

 

Czas udostępnienia: 2023-09-14
Pokaż metadane