OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Uzyskanie dodatkowego wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub z licencji na krajowy transport drogowy wydanej przed 15.08.2013 r. oraz zmiana licencji wydanej przed 15.08.2013r.

I. Wnioskowanie o dodatkowy wypis z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Należy przedłożyć:

 1. Kserokopie dokumentów (oryginały do wglądu) potwierdzających spełnianie wymogu zdolności finansowej zgodnie z art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 ustanawiającego wspólne zasady dotyczące wykonywania zawodu przewoźnika drogowego.

W celu spełnienia wymogu odpowiedniej zdolności finansowej przedsiębiorca musi być w stanie w każdym momencie roku finansowego spełnić swoje zobowiązania finansowe. W tym celu przedsiębiorca wykazuje na podstawie poświadczonych przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę rocznych sprawozdań finansowych, że co roku dysponuje kapitałem i rezerwami o wartości co najmniej równej 9.000 EURO w przypadku wykorzystywania tylko jednego pojazdu i 5.000 EURO na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd. Odpowiednio upoważnioną osobą do poświadczenia rocznych sprawozdań finansowych jest członek zarządu spółki prawa handlowego lub innej osoby prawnej, wspólnik spółki jawnej, komplementariusze spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, lub przedsiębiorca będący osobą fizyczną.

W drodze odstępstwa właściwy organ może zgodzić się lub wymagać, aby przedsiębiorca wykazał swoją zdolność finansową za pomocą poświadczenia, takiego jak gwarancja bankowa lub ubezpieczenie, w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej z jednego lub kilku banków lub innych instytucji finansowych w tym przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, składających solidarną gwarancję za przedsiębiorstwo na ww. kwoty.

Odstępstwo może zostać zastosowane w przypadku przedsiębiorcy, który nie jest obowiązany na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości do sporządzania rocznego sprawozdania finansowego (art. 7b ustawy o transporcie drogowym).

2. Dowód wpłaty za wydanie dodatkowego wypisu z zezwolenia - opłata wynosi 110 zł za jeden wypis.

Po wydaniu dodatkowych wypisów przedsiębiorca jest obowiązany przedstawić aktualny wykaz pojazdów samochodowych, wg załącznika.

 

II. Wnioskowanie o dodatkowy wypis z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego samochodem osobowym lub pojazdem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu od 7 do 9 osób łącznie z kierowcą.

Należy przedłożyć:

 1. Dokumenty (oryginały lub kserokopie i oryginały do wglądu) potwierdzające, że przedsiębiorca posiada sytuację finansową zapewniającą podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego określona dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości 9 000 EURO na pierwszy pojazd zgłoszony do licencji i po 5 000 EURO na każdy następny pojazd zgłoszony do licencji. Sytuację finansowa potwierdza się:
  • rocznym sprawozdaniem finansowym
  • dokumentami potwierdzającymi dysponowanie środkami na rachunku bankowym
  • dokumentami potwierdzającymi udzielenie gwarancji bankowej
  • dokumentami potwierdzającymi własność nieruchomości
 2. Aktualny wykaz pojazdów samochodowych wg załącznika.
 3. Dowód wpłaty za wydanie dodatkowego wypisu zgodnie z rozporządzeniem.

III. Wnioskowanie o dodatkowy wypis do licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób/rzeczy wydanych przed 15.08.2013 r.

Potwierdzenie spełnienia wymogu zdolności finansowej wg zasad jak w przypadku zezwolenia na wykonywanie zawodu  przewoźnika drogowego.

IV. Wnioskowanie o zmianę licencji wydanej przed 15.08.2013r. na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób/rzeczy

Przedsiębiorcę posiadającego licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub rzeczy, uznaje się za posiadającego zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. W przypadku gdy przedsiębiorca złoży wniosek o zmianę danych określonych w tych licencjach, właściwy organ wydaje licencję zgodną ze wzorem określonym w dotychczasowych przepisach.

Licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub rzeczy uprawniają do wykonywania przewozów w krajowym transporcie drogowym, zgodnie z rodzajem przewozów w niej określonym, do czasu upływu terminu jej ważności.


Opłaty w powyższych kwestiach należy uiścić na konto Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim.

Nr konta: 78 8431 0008 0013 1632 2001 0001 tytułem: wydanie dodatkowego wypisu.

17 zł za pełnomocnictwo dla osoby składającej wniosek i odbierającej wypis z zezwolenia/licencji;
– opłata skarbowa na konto: Urząd Miejski Wydz. Finansowy w Ostrowie Wielkopolskim – nr konta bankowego: 80 1020 2212 0000 5102 0461 1572

GDZIE I KIEDY
Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim

Referat Transportu Drogowego i Publicznego

al. Powstańców Wielkopolskich 16

parter, pokój 108, tel. 62 737 84 36, 62 737 84 77

Poniedziałek   8.00 - 16.00

Wtorek - Piątek 8.00 - 15.00
PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,
 • Rozporządzenie (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 pażdziernika 2009 r.
Czas udostępnienia: 2023-09-14
Pokaż metadane