OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Odbiór pojazdu z parkingu strzeżonego usuniętego z drogi na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym

Zgodnie z art. 130a  ust. 1 i 2 ww. ustawy pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku: 

 1. pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu,
 2. nieokazania przez kierującego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenia, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany   w kraju, o którym mowa  w art. 129 ust. 2 pkt 8 lit. c,
 3. przekroczenia wymiarów dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego, chyba że istnieje możliwość skierowania pojazdu na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu,
 4. pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową w miejscu przeznaczonym dla pojazdu kierowanego przez osoby wymienione w art. 8 ust. 1 i 2,
 5. pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela
 6. kierowania nim przez osobę nieposiadającą uprawnienia do kierowania pojazdami albo której zatrzymano prawo jazdy i nie ma możliwości zabezpieczenia pojazdu poprzez przekazanie go osobie znajdującej się w nim i posiadającej uprawnienie do kierowania tym pojazdem, chyba że otrzymała ona pokwitowanie, o którym mowa w 135 ust. 2
 7. pojazd jest usuwany z drogi na koszt wykonującego przejazd drogowy w przypadku, o którym mowa w art. 140 a-d ust. 7.

Pojazd może być usunięty z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku gdy:

 1. kierowała nim osoba:
  1. znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,
  2. nieposiadającą   przy  sobie  dokumentów  uprawniających  do kierowania lub używania pojazdu,
 2. jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska.

KTO, GDZIE i KIEDY

Od dnia 1 czerwca 2019 r., na terenie Powiatu Ostrowskiego, podmiotem odpowiedzialnym za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi jest „AUT” Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sławomir Kowalczyk z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 17, 62-800 Kalisz. Usunięte pojazdy są przechowywane na parkingu strzeżonym znajdującym się w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Kamiennej 9.

Wydawanie pojazdów z parkingu strzeżonego odbywa się w dniach:
Poniedziałek  - Piątek od 8.00 do 18.00
Sobota 8.00 – 16.00
Tel. 501 645 714, 695 923 686

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Wydanie pojazdu następuje za zgodą podmiotu, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu.

Do odbioru pojazdu z parkingu strzeżonego niezbędne jest zezwolenie na odbiór pojazdu wystawione przez podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu.


OPŁATY

Usunięcie pojazdu z drogi wiąże się z uiszczeniem opłaty zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Ostrowskiego. Opłatę nalicza i informuje o jej wysokości w/w podmiot odpowiedzialny za usuwanie i przechowywanie pojazdów.

Opłatę można uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim (tylko gotówką) lub na nr konta Starostwa: 78 8431 0008 0013 1632 2001 0001.
Dowód wpłaty powinien zawierać imię i nazwisko właściciela oraz nr rejestracyjny pojazdu.

Godziny pracy kasy w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim:

poniedziałek: 7:00 - 15:45

wtorek - piątek: 7:00 - 14:30.

Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Ostrowskiego stawki brutto opłat  za usunięcie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym wynoszą:

I. opłaty za usuwanie pojazdów z drogi:

 1. Rower lub motorower - 70 zł 
 2. Motocykl - 120 zł   
 3. Pojazd o dmc do 3,5t - 280 zł 
 4. Pojazd o dmc powyżej 3,5t do 7,5t - 440 zł 
 5. Pojazd o dmc powyżej 7,5t do 16t - 590 zł 
 6. Pojazd o dmc powyżej 16t - 940 zł
 7. Pojazd przewożący materiały niebezpieczne – 1000 zł

II. opłaty za każdą dobę przechowywania pojazdów:

 1. Rower lub motorower - 1 zł
 2. Motocykl - 3 zł
 3. Pojazd o dmc do 3,5t - 10 zł
 4. Pojazd o dmc powyżej 3,5t do 7,5t - 20 zł
 5. Pojazd o dmc powyżej 7,5t do 16t - 20 zł
 6. Pojazd o dmc powyżej 16t - 24 zł
 7. Pojazd przewożący materiały niebezpieczne – 30 zł.

III. koszty za przyjazd lawety lub holownika na miejsce zdarzenia w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu:

 1. Rower lub motorower – 20 zł
 2. Motocykl – 20 zł
 3. Pojazd o dmc do 3,5t – 50 zł
 4. Pojazdy o dmc powyżej 3,5t – 140 zł
 5. Pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 150 zł

IV. koszty za dojazd holownika i załadowanie pojazdu:

 1. Rower lub motorower – 50 zł
 2. Motocykl -  50 zł
 3. Pojazd o dmc do 3,5t – 100 zł 
 4. Pojazdy o dmc powyżej 3,5t - 300 zł
 5. Pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 300 zł.


Ważne: Zgodnie z art. 130a ust 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 z późn. zm), nieodebranie pojazdu z parkingu w terminie 3 miesięcy od dnia jego usunięcia z drogi spowoduje, iż Starosta w stosunku do pojazdu usuniętego z drogi wystąpi do sądu z wnioskiem o orzeczenie jego przepadku na rzecz Powiatu. 

Zgodnie z art. 130a ust 10h ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 z późn. zm), koszty związane z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu, powstałe od momentu wydania dyspozycji usunięcia pojazdu do zakończenia postępowania ponosi osoba będąca właścicielem tego pojazdu w dniu wydania dyspozycji usunięcia pojazdu.

Osoba, która dysponowała pojazdem w chwili jego usunięcia na podstawie innego niż własność tytułu prawnego jest zobowiązana solidarnie do pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 10h.

 

Czas udostępnienia: 2020-05-11
Pokaż metadane