OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Oznakowanie zabytków

Oznakowanie zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Sposób realizacji:

 1. W celu załatwienia sprawy należy złożyć wniosek. Druk wniosku o umieszczenie na zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków znaku informującego o tym, że zabytek ten podlega ochronie dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim.
 2. Do wniosku należy dołączyć wymagane we wniosku dokumenty, w tym oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania zabytkiem nieruchomym.
 3. Wniosek jest rozpatrywany przez Starostę Ostrowskiego bez zbędnej zwłoki zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego.

Wzór znaku informacyjnego umieszczanego na zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków określa rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 9 lutego 2004 r.  w sprawie wzoru znaku informacyjnego umieszczanego na zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków.

Opłaty:

10 zł - opłata ustalona na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz część I pkt 53 załącznika do Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

17 zł  – pełnomocnik - opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa ustalona na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2 oraz Część IV Załącznika do Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.


Podstawa prawna:

art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

 

Tryb odwoławczy

Rozstrzygnięcie następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Tryb odwoławczy jak dla decyzji administracyjnej.

 

Informacji udziela:

Izabela Grabska

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu,
poziom III, pokój nr 305a
tel. 62 737 84 74

Czas udostępnienia: 2023-03-23
Pokaż metadane