OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Pozwolenie na budowę / Zmiana pozwolenia na budowę

Al. Powstańców Wielkopolskich 16
63-400 Ostrów Wielkopolski
II p. pok.: 222-226
Fax: (062) 737-84-33
e-mail: 
starostwo@powiat-ostrowski.pl 

Godziny przyjmowania interesantów:
poniedziałek-piątek godz.  8:30 – 15:30

Dane do uiszczania płaty  skarbowej:
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim
Wydział Finansowy BOŚ o/Ostrów Wielkopolski – 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Struktura Referatu:

Dyrektor Wydziału
Marcin Woliński
pok. 226, tel. (062) 737-84-48

Kierownik Referatu
Maciej Gajewski
pok. 223, tel. (062) 737-84-90

Dorota Smuga – inspektor
pok. 222, tel. (062) 504-83-33

Aldona Nowak – pomoc administracyjna
pok. 225, tel. (062) 737-84-32

Izabela Wróbel – inspektor
pok.  224, tel. (062) 737-84-85

Joanna Wierusz – inspektor
pok.  224, tel. (062) 737-84-85

Marcin Czempiński – inspektor
pok. 225, tel. (062) 737-84-32

Elżbieta Walczak- inspektor
pok. 222,  tel. (062) 504-83-33

PROCEDURA

Załączniki do wniosku o pozwolenie na budowę dotyczące budynku mieszkalnego jednorodzinnego:

I. Wymagane dokumenty:  

 1. Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę, 
 2. Cztery egzemplarze projektu budowlanego podpisane przez osobę sporządzającą projekt i posiadającą stosowne uprawnienia budowlane,
 3. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 4. Pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu inwestora,
 5. Zaświadczenie projektanta (projektantów) o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego aktualne na dzień opracowania projektu budowlanego.

II. Załączniki fakultatywne (załącza się tylko, jeżeli przepisy tego wymagają ze względu na rodzaj zamierzenia budowlanego)
Załączniki wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane:

 1. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeśli jest ona wymagana zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
 2. Specjalistyczna opinia, o której mowa w art.33 ust. 3 ustawy - Prawo budowlane, 
 3. Pozwolenie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków – art. 39 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane, 
 4. Postanowienie o uzgodnieniu projektowych rozwiązań w odpowiednim zakresie z właściwym organem administracji architektoniczno-budowlanej, art. 33 ust. 2 pkt 4 ustawy – Prawo budowlane,
 5. Zgoda wojewody na budowę obiektu budowlanego, tymczasowego obiektu budowlanego i urządzenia budowlanego na obszarze Pomnika Zagłady lub jego strefy ochronnej – art. 39a ustawy – Prawo budowlane w związku z art. 10 ust. 2 ustawy – O ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady.

Załączniki wynikające z przepisów szczególnych:

 1. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej dotyczącej pozwolenia na budowę,
 2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa,
 3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
 4. Decyzja o zezwoleniu właściwego zarządcy drogi o lokalizacji w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
 5. Decyzja zezwalająca na wyłączenie z produkcji gruntów rolnych lub gruntów leśnych przeznaczonych na cele nierolnicze i nieleśne, 
 6. Zgoda na przebudowę lub remont istniejących w pasie drogowym obiektów budowlanych i urządzeń niezwiązanych z gospodarką drogową lub obsługą ruchu oraz uzgodnienie projektu budowlanego w tym zakresie,
 7. Zgoda na usytuowanie obiektu budowlanego przy drodze w odległości mniejszej niż określona w art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Załączniki do wniosku o pozwolenie na budowę dotyczące innego obiektu budowlanego niż budynek mieszkalny jednorodzinny:

I. Wymagane dokumenty:  

 1. Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę, 
 2. Cztery egzemplarze projektu budowlanego podpisane przez osobę sporządzającą projekt i posiadającą stosowne uprawnienia budowlane,
 3. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 4. Pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu inwestora,
 5. Zaświadczenie projektanta (projektantów) o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego aktualne na dzień opracowania projektu budowlanego.

II. Załączniki fakultatywne (załącza się tylko, jeżeli przepisy tego wymagają ze względu na rodzaj zamierzenia budowlanego)
Załączniki wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane:

 1. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeśli jest ona wymagana zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
 2. Specjalistyczna opinia, o której mowa w art.33 ust. 3 ustawy - Prawo budowlane, 
 3. Pozwolenie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków – art. 39 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane, 
 4. Postanowienie o uzgodnieniu projektowych rozwiązań w odpowiednim zakresie z właściwym organem administracji architektoniczno-budowlanej, art. 33 ust. 2 pkt 4 ustawy – Prawo budowlane,
 5. Zgoda wojewody na budowę obiektu budowlanego, tymczasowego obiektu budowlanego i urządzenia budowlanego na obszarze Pomnika Zagłady lub jego strefy ochronnej – art. 39a ustawy – Prawo budowlane w związku z art. 10 ust. 2 ustawy – O ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady,
 6. Pozwolenie o którym mowa w art. 23 i art. 23a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiego i administracji morskiej,
 7. Wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego i uzasadnienie zarządcy drogi, o którym mowa w art. 241 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
 8. Zgoda na budowę gazociągu o zasięgu krajowym lub którego budowa wynika z umów międzynarodowych.

Załączniki wynikające z przepisów szczególnych:

 1. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej dotyczącej pozwolenia na budowę,
 2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa,
 3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
 4. Decyzja o zezwoleniu właściwego zarządcy drogi o lokalizacji w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
 5. Decyzja zezwalająca na wyłączenie z produkcji gruntów rolnych lub gruntów leśnych przeznaczonych na cele nierolnicze i nieleśne, 
 6. Zgoda na przebudowę lub remont istniejących w pasie drogowym obiektów budowlanych i urządzeń niezwiązanych z gospodarką drogową lub obsługą ruchu oraz uzgodnienie projektu budowlanego w tym zakresie,
 7. Zgoda na usytuowanie obiektu budowlanego przy drodze w odległości mniejszej niż określona w art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
 8. Decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym, jeżeli jest wymagana ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne,
 9. Decyzja o udzieleniu zgody Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w przypadku budowy gazociągu bezpośredniego lub linii bezpośrednie,
 10. Zezwolenie na budowę obiektu jądrowego,
 11. Decyzja regionalnego dyrektora ochrony środowiska ustalająca warunki prowadzenia robót,
 12. Zezwolenie na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu,
 13. Zgoda na umieszczenie nadziemnych urządzeń liniowych, w szczególności linii energetycznej, telekomunikacyjnej, rurociągu, taśmociągu, wzdłuż pasów drogowych, poza terenem zabudowy, w odległości mniejszej niż 5 m od granicy pasa lub w sposób określony w przepisie art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o droga publicznych,
 14. Dokumenty o których mowa w art. 127 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, jeżeli przedmiotem wniosku jest składowisko odpadów.

Załączniki do wniosku o zmianę pozwolenia na budowę dotyczące budynku mieszkalnego jednorodzinnego:

I. Wymagane dokumenty:  

 1. Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę, 
 2. Cztery egzemplarze projektu budowlanego podpisane przez osobę sporządzającą projekt i posiadającą stosowne uprawnienia budowlane,
 3. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 4. Pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu inwestora,
 5. Zaświadczenie projektanta (projektantów) o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego aktualne na dzień opracowania projektu budowlanego.

II. Załączniki fakultatywne (załącza się tylko, jeżeli przepisy tego wymagają ze względu na rodzaj zamierzenia budowlanego)
Załączniki wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane:

 1. D ecyzja o waru nkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeśli jest ona wymagana zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
 2. Specjalistyczna opinia, o której mowa w art.33 ust. 3 ustawy - Prawo budowlane, 
 3.  Pozwolenie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków – art. 39 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane, 
 4. Postanowienie o uzgodnieniu projektowych rozwiązań w odpowiednim zakresie z właściwym organem administracji architektoniczno-budowlanej, art. 33 ust. 2 pkt 4 ustawy – Prawo budowlane, 
 5. Zgoda wojewody na budowę obiektu budowlanego, tymczasowego obiektu budowlanego i urządzenia budowlanego na obszarze Pomnika Zagłady lub jego strefy ochronnej – art. 39a ustawy – Prawo budowla ne w związku z art. 10 ust. 2 ustawy – O  ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady.

Załączniki wynikające z przepisów szczególnych:

 1. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej dotyczącej pozwolenia na budowę,
 2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa,
 3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
 4. Decyzja o zezwoleniu właściwego zarządcy drogi o lokalizacji w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
 5. Decyzja zezwalająca na wyłączenie z produkcji gruntów rolnych lub gruntów leśnych przeznaczonych na cele nierolnicze i nieleśne, 
 6. Zgoda na przebudowę lub remont istniejących w pasie drogowym obiektów budowlanych i urządzeń niezwiązanych z gospodarką drogową lub obsługą ruchu oraz uzgodnienie projektu budowlanego w tym zakresie,
 7. Zgoda na usytuowanie obiektu budowlanego przy drodze w odległości mniejszej niż określona w art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Załączniki do wniosku o zmianę pozwolenia na budowę dotyczące innego obiektu budowlanego niż budynek mieszkalny jednorodzinny:

I. Wymagane dokumenty:  

 1. Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę, 
 2. Cztery egzemplarze projektu budowlanego podpisane przez osobę sporządzającą projekt i posiadającą stosowne uprawnienia budowlane,
 3. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 4. Pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu inwestora,
 5. Zaświadczenie projektanta (projektantów) o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego aktualne na dzień opracowania projektu budowlanego.

II. Załączniki fakultatywne (załącza się tylko, jeżeli przepisy tego wymagają ze względu na rodzaj zamierzenia budowlanego)

Załączniki wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane:

 1. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeśli jest ona wymagana zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 2. Specjalistyczna opinia, o której mowa w art.33 ust. 3 ustawy - Prawo budowlane, 
 3. Pozwolenie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków – art. 39 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane, 
 4. Postanowienie o uzgodnieniu projektowych rozwiązań w odpowiednim zakresie z właściwym organem administracji architektoniczno-budowlanej, art. 33 ust. 2 pkt 4 ustawy – Prawo budowlane,
 5. Zgoda wojewody na budowę obiektu budowlanego, tymczasowego obiektu budowlanego i urządzenia budowlanego na obszarze Pomnika Zagłady lub jego strefy ochronnej – art. 39a ustawy – Prawo budowlane w związku z art. 10 ust. 2 ustawy – O ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady,
 6. Pozwolenie o którym mowa w art. 23 i art. 23a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiego i administracji morskiej,
 7. Wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego i uzasadnienie zarządcy drogi, o którym mowa w art. 241 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
 8. Zgoda na budowę gazociągu o zasięgu krajowym lub którego budowa wynika z umów międzynarodowych.

Załączniki wynikające z przepisów szczególnych:

 1. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej dotyczącej pozwolenia na budowę,
 2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa,
 3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
 4. Decyzja o zezwoleniu właściwego zarządcy drogi o lokalizacji w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
 5. Decyzja zezwalająca na wyłączenie z produkcji gruntów rolnych lub gruntów leśnych przeznaczonych na cele nierolnicze i nieleśne, 
 6. Zgoda na przebudowę lub remont istniejących w pasie drogowym obiektów budowlanych i urządzeń niezwiązanych z gospodarką drogową lub obsługą ruchu oraz uzgodnienie projektu budowlanego w tym zakresie,
 7. Zgoda na usytuowanie obiektu budowlanego przy drodze w odległości mniejszej niż określona w art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
 8. Decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym, jeżeli jest wymagana ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne,
 9. Decyzja o udzieleniu zgody Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w przypadku budowy gazociągu bezpośredniego lub linii bezpośrednie,
 10. Zezwolenie na budowę obiektu jądrowego,
 11. Decyzja regionalnego dyrektora ochrony środowiska ustalająca warunki prowadzenia robót,
 12. Zezwolenie na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu,
 13. Zgoda na umieszczenie nadziemnych urządzeń liniowych, w szczególności linii energetycznej, telekomunikacyjnej, rurociągu, taśmociągu, wzdłuż pasów drogowych, poza terenem zabudowy, w odległości mniejszej niż 5 m od granicy pasa lub w sposób określony w przepisie art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o droga publicznych,
 14. Dokumenty o których mowa w art. 127 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, jeżeli przedmiotem wniosku jest składowisko odpadów.

DODATKOWE UWAGI:  

Projekt powinien być wykonany i sprawdzony przez osoby posiadające wymagane uprawnienia budowlane i wpisane na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (izbę architektów, izbę inżynierów budownictwa).
Szczegółowy zakres i formę projektu budowlanego określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 ).

Projekt budowlany powinien być zgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub powinien spełniać wymagania określone w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeśli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Projekt powinien zawierać:
* projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na aktualnej mapie,
* projekt architektoniczno-budowlany,
* w zależności od potrzeb wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych.

Przez prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane należy rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonania robót budowlanych

W przypadku, gdy działka budowlana stanowi użytek rolny lub leśny należy dołączyć stanowisko właściwych organów.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Referacie Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim.

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. - O samorządzie powiatowym

TRYB ODWOŁAWCZY 

Odwołanie wnosi się do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Starosty Ostrowskiego. 

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

OPŁATA SKARBOWA

* od pełnomocnictwa lub jego odpisu - 17,00 zł,
* za pozwolenie na budowę:
1. obiektu budowlanego oraz urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym:
a) budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna:
- za każdy m2 powierzchni użytkowej 1 zł
- nie więcej niż 539 zł
b) budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym 14 zł
c) innego budynku 48 zł
d) studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków 20 zł
e) budowli związanych z produkcją rolną 112 zł
f) sieci do 1 km 105 zł za każdą
g) drogi oraz sieci powyżej 1 km 2143 zł za każdą
h) innych budowli 155 zł
i) urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym 91 zł
W przypadku wydania pozwolenia na budowę budynku o funkcji mieszanej, przy obliczaniu opłaty skarbowej nie uwzględnia się powierzchni mieszkalnej tego budynku.
W przypadku wydania pozwolenia na budowę obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany wymieniony w niniejszym ustępie, opłatę skarbową pobiera się od każdego obiektu odrębnie.
2. na przebudowę lub remont obiektu budowlanego oraz na wznoszenie robót budowlanych - 50 % stawek określonych w pkt 1

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Decyzje wydawane są  niezwłocznie w terminie do miesiąca od dnia złożenia  kompletnego wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin rozpatrzenia sprawy wynosi 2 miesiące.
Do w/w terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Marcin Woliński
Czas wytworzenia: 2015-08-27
Osoba udostępniająca: Dorota Smuga
Czas udostępnienia: 2019-02-12 10:21:55
Licznik wejść: 18369

Załączone pliki

 1. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Marcin Woliński
  Czas wytworzenia: 2015-09-15
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2015-09-15 14:28:36
  Licznik pobrań: 1468
 2. Druk obowiązujący od 17 grudnia 2016 r.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Marcin Woliński
  Czas wytworzenia: 2016-12-16
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2016-12-16 09:02:56
  Licznik pobrań: 2911
 3. Druk obowiązujący od 17 grudnia 2016 r.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Marcin Woliński
  Czas wytworzenia: 2016-12-16
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2016-12-16 09:19:26
  Licznik pobrań: 2440
 4. Druk obowiązujący od 17 grudnia 2016 r.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Marcin Woliński
  Czas wytworzenia: 2016-12-16
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2016-12-16 09:20:03
  Licznik pobrań: 1858
 5. Zgodnie z art. 127a ustawy k.p.a. zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania w sprawie decyzji pozwolenia na budowę
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Marcin Woliński
  Czas wytworzenia: 2015-08-27
  Osoba udostępniająca: Dorota Smuga
  Czas udostępnienia: 2019-02-12 10:09:45
  Licznik pobrań: 264