OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Zgłoszenie budowy/rozbiórki obiektów budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę/rozbiórkę

Al. Powstańców Wielkopolskich 16
63-400 Ostrów Wielkopolski
II p. pok.: 222-226
Fax: (062) 737-84-33
e-mail:  
starostwo@powiat-ostrowski.pl 

Godziny przyjmowania interesantów:
poniedziałek-piątek godz.  8:30 – 15:30

Dane do uiszczania płaty  skarbowej:
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim
Wydział Finansowy BOŚ o/Ostrów Wielkopolski – 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Struktura Referatu:

Dyrektor Wydziału
Marcin Woliński 
pok. 226, tel. (062) 737-84-48

Kierownik Referatu 
Maciej Gajewski
pok. 223, tel. (062) 737-84-90

Dorota Smuga – inspektor
pok. 222, tel. (062) 504-83-33

Aldona Nowak – pomoc administracyjna
pok. 225, tel. (062) 737-84-32

Izabela Wróbel – inspektor
pok.  224, tel. (062) 737-84-85

Joanna Wierusz – inspektor
pok.  224, tel. (062) 737-84-85

Marcin Czempiński – inspektor
pok. 225, tel. (062) 737-84-32

Elżbieta Walczak

pok.222, tel. ( 062) 50-48-333

 

PROCEDURA

Budowę/rozbiórkę obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia można rozpocząć po uprzednim dokonaniu zgłoszenia.

W zgłoszeniu należy podać:

 1. Dane identyfikacyjne wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwę instytucji oraz adres) oraz pełnomocnika jeżeli działa w jego imieniu.
 2. Nazwę i rodzaj obiektu lub zespołu obiektów oraz adres i oznaczenie geodezyjne terenu - nazwę obrębu, numer arkusza mapy, numer działki.
 3. Datę rozpoczęcia robót budowlanych/rozbiórkowych.

Do zgłoszenia należy dołączyć:

 1. Opis obiektu i zakresu oraz sposobu prowadzenia robót budowlanych/rozbiórkowych,
 2. Mapę z oznaczonym obiektem i odległościami od granic działki,
 3. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 4. Pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, wymagane odrębnymi przepisami,
 5. Pełnomocnictwo udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora - oryginał lub urzędowo poświadczony odpis,
 6. W przypadku wniosku składanego przez osobę prawną „odpis aktualny z Rejestru Przedsiębiorców” Krajowego Rejestru Sądowego - oryginał lub urzędowo poświadczony odpis,
 7. Dowód wniesienia wymaganej opłaty skarbowej.
 8. Do zgłoszenia budowy instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3 przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych należy ponadto dołączyć projekt zagospodarowania działki lub terenu, uzgodniony z podmiotem właściwym do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, wraz z opisem technicznym instalacji wykonywany przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane,
 9. Do zgłoszenia budowy przyłączy bo budynków: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych należy ponadto przedstawić projekt zagospodarowania działki lub terenu, wraz z opisem technicznym instalacji wykonywany przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane,
 10. W zgłoszeniu budowy obiektów małej architektury w miejscach publicznych należy ponadto przedstawić projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane.

UWAGI

 • Do wykonania robót można przystąpić jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ nie wniesie sprzeciwu i nie później niż po upływie trzech lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.
 • W przypadku konieczności uzupełnienia zgłoszenia organ postanowieniem nakłada obowiązek uzupełnienia w określonym terminie brakujących dokumentów, a w przypadku ich nie uzupełnienia wnosi sprzeciw w drodze decyzji.
 • Organ może nałożyć w drodze decyzji obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę/rozbiórkę obiektu budowlanego.
 • Roboty budowlane/rozbiórkowe można rozpocząć przed ich zgłoszeniem, jeżeli mają one na celu usunięcie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia. Rozpoczęcie takich robót nie zwalnia z obowiązku bezzwłocznego zgłoszenia prowadzonej budowy/rozbiórki.
 • Wnioskodawca może ubiegać się o wydanie zaświadczenia o przyjęciu zgłoszenia.

TRYB ODWOŁAWCZY

W przypadku wydania decyzji nakładającej obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę/rozbiórkę lub wnoszącej sprzeciw przeciwko prowadzeniu budowy/rozbiórki stronom przysługuje odwołanie od decyzji w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Starosty Powiatu Ostrowskiego.

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. - O samorządzie powiatowym

OPŁATY SKARBOWE

 • za zaświadczenie – 17 zł
 • za pełnomocnictwo- 17 zł

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Do wykonania robót rozbiórkowych można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni organ nie wniesie sprzeciwu  nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia. Do terminu rozpatrzenia wniosku nie wlicza się terminów przewidzianych przepisami prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszania postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy Inwestora, albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Marcin Woliński
Czas wytworzenia: 2015-08-27
Osoba udostępniająca: Dorota Smuga
Czas udostępnienia: 2019-02-12 10:25:48
Licznik wejść: 12835

Załączone pliki

 1. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Marcin Woliński
  Czas wytworzenia: 2015-08-27
  Osoba udostępniająca: Dorota Smuga
  Czas udostępnienia: 2017-11-02 12:08:55
  Licznik pobrań: 1663
 2. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Marcin Woliński
  Czas wytworzenia: 2015-08-27
  Osoba udostępniająca: Dorota Smuga
  Czas udostępnienia: 2017-11-02 12:08:55
  Licznik pobrań: 1070
 3. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Marcin Woliński
  Czas wytworzenia: 2015-08-27
  Osoba udostępniająca: Dorota Smuga
  Czas udostępnienia: 2017-11-02 12:12:38
  Licznik pobrań: 1011
 4. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Marcin Woliński
  Czas wytworzenia: 2015-08-27
  Osoba udostępniająca: Dorota Smuga
  Czas udostępnienia: 2017-11-02 12:12:38
  Licznik pobrań: 619