OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Wniosek o zatwierdzenie projektu robót geologicznych

Podstawa prawna:

art. 79 ust. 1, art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. z 2023 roku, poz. 633 z późn zm.).

Wymagane dokumenty:

wniosek o zatwierdzenie projektu prac geologicznych,

projekt prac geologicznych (2 egzemplarze) zawierający dane określone w art. 79 ust. 2 ustawy Prawo geologiczne i górnicze z dnia 4 lutego 1994 r. (t.j. z 2023 r., poz. 633 ze zm.) m.in.;

 • cel zamierzonych prac, sposób jego osiągnięcia, wraz z określeniem rodzaju wymaganej dokumentacji geologicznej,
 • harmonogram prac,
 • przestrzeń, w obrębie której mają być wykonywane prace geologiczne,
 • przedsięwzięcia konieczne ze względu na ochronę środowiska,

w tym zwłaszcza wód podziemnych, oraz sposób likwidacji wyrobisk, otworów wiertniczych, rekultywacji gruntów iśrodki mające na celu zapobieżenie szkodom,

oraz odpowiadający wymaganiom Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie projektów prac geologicznych (Dz.U. Nr 288, poz. 1696 ze zm.).

Opłaty:

opłata skarbowa wynosi 10 zł. Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty tj. z chwilą złożenia wniosku.

Opłatę skarbową należy wpłacić:

 • Bezgotówkowo – przelewem na niżej wymienione konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim.
Wydział Finansowy PKO Bank Polski S.A. 80 1020 2212 0000 5102 0461 1572

 

Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, Dowód wpłaty opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku o udzielenie koncesji.

Termin odpowiedzi:

do 30 dni (do 60 dni).

Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu za pośrednictwem Starosty Ostrowskiego.

Gdzie załatwiać :

Wydział Rozwoju Powiatu, Referat Leśnictwa i Ochrony Środowiska pokój 320, tel. 62 7378491.

Kiedy:

Poniedziałek – piątek 8:00- 16:00.

Czas udostępnienia: 2024-04-11
Pokaż metadane