OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

Podstawa prawna:
art. 180 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2024, poz. 54)

Wymagane dokumenty:
wniosek na wprowadzanie zanieczyszczeń pyłowo - gazowych do powietrza wykonany zgodnie z art. 184 ust 1, 2, 3 i 4 oraz art. 221 ustawy Prawo Ochrony Środowiska. Pozwolenie wydaje się na wniosek prowadzącego instalację.

Wniosek o wydanie pozwolenia powinien zawierać:

 • oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby,
 • oznaczenie głównego prowadzącego instalację lub określenie zakresu odpowiedzialności poszczególnych prowadzących oznaczone części instalacji za eksploatację instalacji zgodnie z przepisami ochrony środowiska, w przypadku określonym w art. 183 b. Artykuł 183 b mówi, że na wniosek prowadzących oznaczone części instalacji, oznaczone części instalacji można objąć jednym pozwoleniem. Prowadzący oznaczone części instalacji, występują ze wspólnym wnioskiem o udzielenie pozwolenia, wskazując jeden z tych podmiotów jako głównego prowadzącego lub określając szczegółowo zakres odpowiedzialności poszczególnych podmiotów za eksploatację instalacji zgodnie z przepisami ochrony środowiska.
 • adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,
 • informację o tytule prawnym do instalacji,
 • informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji,
 • ocenę stanu technicznego instalacji,
 • informację o rodzaju prowadzonej działalności,
 • opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji,
 • blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska,
 • informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację,
 • wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji - aktualnych i proponowanych - w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia. Informacje powyższe powinny zawierać określenie wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza, wyrażonej w kg/h i w Mg/rok, a w przypadku instalacji, dla której są ustalone standardy emisyjne, także w jednostkach, w jakich wyrażone są te standardy,
 • warunki lub parametry charakteryzujące pracę instalacji, określające moment zakończenia rozruchu i moment rozpoczęcia wyłączania instalacji,
 • informację o planowanych okresach funkcjonowania instalacji w warunkach odbiegających od normalnych,
 • informację o istniejącym lub przewidywanym oddziaływaniu emisji na środowisko,
 • wyniki pomiarów wielkości emisji z instalacji, jeżeli przeprowadzenie pomiarów było wymagane,
 • zmiany wielkości emisji, jakie nastąpiły po uzyskaniu ostatniego pozwolenia dla instalacji,
 • proponowane działania, w tym wyszczególnienie środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji, a jeżeli działania mają być realizowane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie – również proponowany termin zakończenia tych działań,
 • proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji. Informacje powyższe powinny wskazywać usytuowanie stanowisk do pomiaru wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz proponowany zakres, metodykę i sposób wykonywania tych pomiarów,
 • deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, nie stwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie,
 • deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji,
 • deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku określonym w art. 191a,
 • czas, na jaki wydane ma być pozwolenie.

Jeżeli wniosek dotyczy instalacji nowo uruchamianych lub w sposób istotny zmienianych, powinien on zawierać informacje o spełnianiu wymogów, o których mowa w art. 143

Do wniosku o wydanie pozwolenia należy dołączyć:

 • dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną,
 • streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym,
 • kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wraz z kopią załączników, o ile taka decyzja była wymagana, albo kopię takiej decyzji, jeżeli została wydana, w przypadku instalacji nowo uruchamianych lub w sposób istotny zmienianych,
 • zaświadczenie o niekaralności prowadzącego instalację za przestępstwa przeciwko środowisku (ze sądu).

Wniosek ten powinien także zawierać:

 • czas pracy źródeł powstawania i miejsc wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza w ciągu roku,
 • określenie wprowadzanych do powietrza rodzajów i ilości gazów lub pyłów przypadających na jednostkę wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego produktu,
 • opis terenu w zasięgu pięćdziesięciokrotnej wysokości najwyższego miejsca wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, z uwzględnieniem obszarów poddanych ochronie na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym (Dz. U. Nr 23, poz. 150, z póź.zm.),
 • określenie aerodynamicznej szorstkości terenu,
 • aktualny stan jakości powietrza,
 • określenie warunków meteorologicznych,
 • wyniki obliczeń stanu jakości powietrza, z uwzględnieniem metodyk modelowania, o których mowa w art.12, wraz z graficznym przedstawieniem tych wyników,

Opłaty:
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje:

 • od wydania pozwolenia – z chwilą złożenia wniosku o wydanie pozwolenia. Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty.

Opłata skarbowa podlega zwrotowi:

 • od wydania pozwolenia – jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano pozwolenia. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.

 

Opłatę skarbową należy wpłacić:

 • Bezgotówkowo – przelewem na niżej wymienione konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim.
Wydział Finansowy PKO Bank Polski S.A. 80 1020 2212 0000 5102 0461 1572

 

Opłata administracyjne za pozwolenie (podstawa prawna załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2023, poz. 2111):

 • od pozwoleń wydawanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – 2011 zł,
 • od pozwoleń wydawanych w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców – 506 zł ( w tym wypadku należy dołączyć oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa - na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 roku - Prawo przedsiębiorców).

Termin odpowiedzi:
1 miesiąc lub, gdy sprawa wymaga szczególnych wyjaśnień – 2 miesiące (art. 35 §3 k.p.a.) od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu ul. Częstochowska 12 za pośrednictwem Starosty Ostrowskiego.

Gdzie załatwiać:
Wydział Rozwoju Powiatu, pok. 320, nr telefonu 62 73 78 491.

Kiedy:
Poniedziałek-piątek, godz. 8:00 - 16:00

Czas udostępnienia: 2024-04-11
Pokaż metadane