OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Zezwolenie upoważniające do uczestnictwa w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

Podstawa prawna:
art. 41 pkt 2 ustawy z dnia 12 czerwca  2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz.U. 2023, poz. 589 z późn. zmian.)

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia sporządzony zgodnie z art. 53 ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz.U. 2023, poz. 589 z póź. zmian. )

Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać:

  1. imię i nazwisko albo nazwę prowadzącego instalację oraz oznaczenie jego adresu miejsca zamieszkania albo adresu siedziby;
  2. adres zakładu, na terenie którego jest położona instalacja;
  3. informację o tytule prawnym do instalacji;
  4. informację o instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsca emisji;
  5. informację o rodzaju prowadzonych działań w instalacji;
  6. określenie rodzajów gazów cieplarnianych, które mają być objęte zezwoleniem.

  Do wniosku o wydanie zezwolenia dołącza się:

  1) kopię pozwolenia zintegrowanego albo kopię pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, jeżeli jego uzyskanie jest wymagane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, z tym że kopii tych pozwoleń nie dołącza się, jeżeli zostały one wydane przez organ właściwy do wydania zezwolenia lub organ ten je posiada;

  2) streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym;

  3) plan monitorowania wielkości emisji, o którym mowa w art. 12 rozporządzenia Komisji (UE) 2018/2066, zwany dalej „planem monitorowania wielkości emisji”, wraz z dokumentami uzupełniającymi i informacjami, o których mowa w tym przepisie, na piśmie utrwalonym w postaci papierowej i w postaci elektronicznej;

  4) plan poboru próbek w przypadku, o którym mowa w art. 33 rozporządzenia Komisji (UE) 2018/2066. 3.

  W przypadku instalacji o niskim poziomie emisji, o której mowa w art. 47 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) 2018/2066, do wniosku o wydanie zezwolenia dołącza się:

  1) dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 2 i 4;

  2) dokumenty potwierdzające spełnianie co najmniej jednego z warunków, o których mowa w art. 47 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) 2018/2066;

  3) plan monitorowania wielkości emisji, o którym mowa w art. 78 ust. 2, na piśmie utrwalonym w postaci papierowej i w postaci elektronicznej.

  Wniosek o wydanie zezwolenia oraz dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 3 i 4 oraz ust. 3 pkt 3, składa się w dwóch egzemplarzach, chyba że wniosek został złożony na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Opłaty:
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje:
-od wydania zezwolenia – z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia. Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty. Opłata skarbowa podlega zwrotowi: od wydania zezwolenia – jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano zezwolenia. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.

Opłatę skarbową należy wpłacić:

 • Bezgotówkowo – przelewem na niżej wymienione konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim.
Wydział Finansowy PKO Bank Polski S.A. 80 1020 2212 0000 5102 0461 1572

 

Opłata administracyjne za zezwolenie (podstawa prawna załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2023, poz. 2111):
- od zezwoleń upoważniających do uczestnictwa w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych– 82 zł.

Od dokumentów stwierdzających ustanowienie pełnomocnika oraz ich odpisów (wypisów, kopii) pobierana jest opłata skarbowa w kwocie 17 złotych zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej. 

Termin odpowiedzi:
miesiąc lub, gdy sprawa wymaga szczególnych wyjaśnień – 2 miesiące (art. 35 §3 k.p.a.) od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy: Minister Środowiska za pośrednictwem Starosty Ostrowskiego..

Gdzie załatwiać:
Wydział Rozwoju Powiatu, pokój 320, nr telefonu: 62 737 84 91.

Kiedy: poniedziałek - piątek 8:00-16:00

Czas udostępnienia: 2024-04-11
Pokaż metadane