OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

Wydawanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w ilościach powyżej 1 tony rocznie lub odpadów innych niż niebezpieczne powstających w ilości powyżej 5 tysięcy ton rocznie, jeżeli powstają w związku z eksploatacją instalacji

Wniosek

Wymagane  dane i załączniki: na podstawie art. 184 ust 2 ustawy Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 54)

 1. oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;
 2. adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;
 3. informację o tytule prawnym do instalacji;
 4. informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji;
 5. ocenę stanu technicznego instalacji;
 6. informację o rodzaju prowadzonej działalności;
 7. opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji;
 8. blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska;
 9. informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację;
 10. wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji - aktualnych i proponowanych - w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia;
 11. proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji;
 12. deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie;
 13. deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji;
 14. deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku określonym w art. 191a;
 15. czas, na jaki wydane ma być pozwolenie.
 16. numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany;
 17.  wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości;
 18. określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku;
 19. wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko;
 20. opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów;
 21. wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzajów magazynowanych odpadów.

Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1, dotyczy instalacji nowo uruchamianych lub w sposób istotny zmienianych, powinien on zawierać informacje o spełnianiu wymogów, o których mowa w art. 143.

Załączniki:

 1. Operat przeciwpożarowy, łącznie  z  Postanowieniem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej.
 2. Dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną.
 3. Streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym.
 4. Kopia tytułu prawnego do terenu, na którym magazynowane są odpady.
 5. Dowód wpłaty opłaty skarbowej.
 6. Zaświadczenie o niekaralności:
  1. za przestępstwa przeciwko środowisku,
  2. będącego osobą fizyczną albo wspólnika, prokurenta, członka rady nadzorczej lub członka zarządu prowadzącego instalację będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej za przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny - w przypadku pozwolenia na wytwarzanie odpadów.
 1. Pełnomocnictwo - jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik i dowód wpłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo

Opłata skarbowa:

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje: od wydania pozwolenia, z chwilą złożenia wniosku. Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów wynosi:

 • od pozwoleń wydawanych w związku z prowadzoną działalnościa gospodarczą: 2 011,0zł (dwatysiącejedenaściezłotych)
 • od pozwoleń wydawanych w związku z działalnością prowadzoną przez dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców: 506 zł (pięćsetsześćzłotych)

  Opłatę skarbową należy wpłacić:

  • Bezgotówkowo – przelewem na niżej wymienione konto:

  Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim.
  Wydział Finansowy PKO Bank Polski S.A. 80 1020 2212 0000 5102 0461 1572

Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa, w przypadku ustanowienia pełnomocnika wynosi 17,00 zł.

Opłata skarbowa podlega zwrotowi: od wydania pozwolenia, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano decyzji. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek, który należy przedłożyć
w Urzędzie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego - Wydział Finansowy.

Termin odpowiedzi: 1 miesiąc lub w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych 2 miesiące od dnia złożenia wniosku (art. 35 §3  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego t. j.Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.).

Miejsce złożenia dokumentów: Biuro podawcze - pokój nr 101 ( na parterze Starostwa Powiatowego).

Tryb odwoławczy: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu, za pośrednictwem Starosty Ostrowskiego.

Informacje merytoryczne: Referat Leśnictwa i Ochrony Środowiska - pracownicy: pokój nr 319, tel. 62 73 78 470.

Kiedy: od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do 16:00.

 

Podstawa prawna:

Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2024 r.,  poz. 54)
Katalog odpadów (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 10)
Ustawa o odpadach (Dz.U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.)
Ustawa o  opłacie skarbowej (Dz.U z 2023 r., poz. 2111)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.).

 

Uwagi:

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest wymagane do wytwarzania odpadów:

 1. o masie powyżej 1 Mg rocznie - w przypadku odpadów niebezpiecznych lub
 2. o masie powyżej 5000 Mg rocznie - w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne.

Organem właściwym do wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów jest:

 1. starosta,
 2. regionalny dyrektor ochrony środowiska - w sprawach przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zamkniętych,
 3. marszałek województwa - w sprawach:
  1. przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zakładów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
  2. przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, realizowanego na terenach innych niż wymienione w pkt a.

Uwaga - Przy ustalaniu właściwości organów ochrony środowiska instalacje powiązane technologicznie, eksploatowane przez różne podmioty, kwalifikuje się jako jedną instalację.

Zasady prawidłowego postępowania z odpadami określają przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j .Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.).

Art. 45 ust.4 i 5 ustawy o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.) - Wytwórca odpadów, który prowadzi zbieranie lub przetwarzanie odpadów, może być zwolniony z obowiązku uzyskania odrębnego zezwolenia na prowadzenie tej działalności, jeżeli posiada pozwolenie na wytwarzanie odpadów.

Wytwórca odpadów we wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów jest obowiązany uwzględnić odpowiednio wymagania przewidziane dla wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów lub wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów.

 

Czas udostępnienia: 2024-04-11
Pokaż metadane