OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Pozwolenie zintegrowane

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietna 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r., poz. 54), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1169).

Wymagane dokumenty:     
Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego powinien spełniać wymagania określone dla wniosków o wydanie pozwoleń, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 2 – 4, oraz, jeżeli wody powierzchniowe lub podziemne są pobierane wyłącznie na potrzeby instalacji - wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne.  

Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego zgodnie z art. 208 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska powinien także zawierać:

1) informacje dotyczące instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego o:

a) oddziaływaniu emisji na środowisko jako całość,
b) istniejącym lub możliwym oddziaływaniu transgranicznym na środowisko,
c) prognozowanej wielkości emisji hałasu wyznaczonej przez poziomy hałasu powodowanego poza zakładem na terenach sąsiednich oraz o akustycznym oddziaływaniu na rodzaje terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1, a także o rozkładzie czasu pracy źródeł hałasu dla doby, wraz z przewidywanymi wariantami,
d) prognozowanej ilości, stanie i składzie ścieków przemysłowych, o ile ścieki nie będą wprowadzane do wód lub do ziemi,
e) prognozowanej ilości wykorzystywanej wody, o ile nie zachodzą warunki, o których mowa w art. 202 ust. 6 Prawa ochrony środowiska,
f) proponowanych sposobach zapobiegania występowaniu i ograniczania skutków awarii, jeżeli nie dotyczy zakładów, o których mowa w art. 248 ust. 1 Prawa ochrony środowiska,
g) spełnianiu wymagań, o których mowa w art. 207 ust. 1 i 1a Prawa ochrony środowiska;

2) uzasadnienie dla proponowanej wielkości emisji w przypadkach, o których mowa w art. 204 ust. 2 Prawa ochrony środowiska; 
3) opis wariantów środków zapobiegających powstawaniu zanieczyszczeń, o ile takie warianty istnieją;
4) w przypadku gdy eksploatacja instalacji obejmuje wykorzystywanie, produkcję lub uwalnianie substancji powodującej ryzyko oraz występuje możliwość zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych na terenie zakładu:

a) raport początkowy o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych tymi substancjami, zwany dalej „raportem początkowym”,
b)     opis stosowanych sposobów zapobiegania emisjom do gleby, ziemi i wód gruntowych, c)     propozycje dotyczące sposobu prowadzenia systematycznej oceny ryzyka zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych substancjami powodującymi ryzyko, które mogą znajdować się na terenie zakładu, w związku z eksploatacją instalacji albo sposobu i częstotliwości wykonywania badań zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi substancjami oraz pomiarów zawartości tych substancji w wodach gruntowych, w tym pobierania próbek.

2a. W informacji, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. c, prognozowane poziomy hałasu poza zakładem mają być wyrażone wskaźnikami hałasu LAeq D i LAeq N w odniesieniu do rodzajów terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1 Prawa ochrony środowiska.

2b. Zgodnie z art. 208 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska, raport początkowy zawiera:

1) informacje na temat działalności prowadzonej na terenie zakładu;

2) informacje na temat działalności prowadzonych na terenie zakładu w przeszłości, o ile takie informacje są dostępne;
3) nazwy substancji powodujących ryzyko, wykorzystywanych, produkowanych lub uwalnianych przez wymagające pozwolenia zintegrowanego instalacje, położone na terenie zakładu;
4) informacje na temat stanu zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych na terenie zakładu substancjami powodującymi ryzyko stosowanymi, produkowanymi lub uwalnianymi przez wymagające pozwolenia zintegrowanego instalacje, położone na terenie zakładu, w tym wyniki badań zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi substancjami oraz pomiarów zawartości tych substancji w wodach gruntowych, w tym pobierania próbek, wykonanych przez laboratorium, o którym mowa w art. 147a ust. 1 pkt 1 lub ust. 1a Prawa ochrony środowiska.

Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego składa się w postaci papierowej w dwóch egzemplarzach.

Do wniosku dołącza się:

 • dowód uiszczenia opłaty rejestracyjnej;
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej;
 • zapis wniosku w wersji elektronicznej na informatycznych nośnikach danych;
 • kopię programu zapobiegania awariom, o którym mowa w art. 251 Prawa ochrony środowiska, lub kopię raportu o bezpieczeństwie, o którym mowa w art. 253 powyższej ustawy, jeżeli były opracowane;
 • kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wraz z kopią załączników, o ile taka decyzja była wymagana, albo kopię takiej decyzji, jeżeli została wydana, w przypadku instalacji nowo uruchamianych lub w sposób istotny zmienianych;
 • w przypadku, o którym mowa w art. 135 ust. 6, jeżeli prowadzący instalację ubiega się o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego pomimo niedotrzymywania dopuszczalnych poziomów hałasu poza terenem zakładu, wniosek o wydanie pozwolenia powinien zawierać dodatkowo informacje, że konieczne jest utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania i określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących budynków oraz sposobów korzystania z terenów; w tym przypadku nie jest wymagane sporządzenie przeglądu ekologicznego,
 • do wniosku, o którym mowa powyżej, powinna być załączona także poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic obszaru, na którym konieczne jest utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania,
 • dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną;
 • streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym
 • tytuł prawny do magazynowania odpadów.

Opłaty:

 1. Opłata rejestracyjna:

Opłatę rejestracyjną której wniesienie jest warunkiem rozpatrzenia wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego należy wnieść na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.   
Numer rachunku bankowego NFOŚiGW:    
BGK III O/Warszawa 76 1130 1062 0000 0109 9520 0010    
Adres: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej         ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa     

OBLICZENIE STAWKI OPŁATY REJESTRACYJNEJ:          

Przy obliczaniu opłaty rejestracyjnej stosuje się rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014r., w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych (Dz. U. z 2014r., poz. 1183).

Wysokość opłaty rejestracyjnej oblicza się według wzoru:       
O = B x WR / WP          
gdzie:
O - oznacza wysokość opłaty rejestracyjnej
B - oznacza wysokość bazowej stawki opłaty dla danego rodzaju instalacji (podane w rozporządzeniu),
WR - oznacza maksymalną teoretyczną (możliwą teoretycznie do osiągnięcia) wielkość parametru charakteryzującego skalę działalności prowadzonej w danej instalacji,
WP - oznacza progową wielkość parametru charakteryzującego skalę działalności prowadzonej w instalacji danego rodzaju (podane w rozporządzeniu).

UWAGA!
Jeżeli wielkość wskaźnika WR jest mniejsza lub równa wielkości wskaźnika WP to wysokość opłaty rejestracyjnej jest równa bazowej stawce opłaty !
Prosimy o zapoznanie się z treścią w/w rozporządzenia w celu uniknięcia ewentualnych błędów.  

2. Opłata skarbowa: obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje: od wydania pozwolenia – z chwilą złożenia wniosku o wydanie pozwolenia. Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty.
Opłata skarbowa podlega zwrotowi: od wydania pozwolenia – jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano pozwolenia. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.

Opłatę skarbową należy wpłacić:

 • Bezgotówkowo – przelewem na niżej wymienione konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim.
Wydział Finansowy PKO Bank Polski S.A. 80 1020 2212 0000 5102 0461 1572

 

Opłata skarbowa za pozwolenie (podstawa prawna załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r., poz. 2111):

- od pozwoleń wydawanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą - 2 011 zł,
- od pozwoleń wydawanych w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców – 506 zł.

Termin odpowiedzi:            
6 miesięcy od dnia złożenia wniosku. 

Tryb odwoławczy:   
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu ul. Częstochowska 12 za pośrednictwem Starosty Ostrowskiego.

Gdzie załatwiać:
Wydział Rozwoju Powiatu, pok. 319, tel. 62 737 84 70.

Kiedy: Poniedziałek-piątek, godz. 8:00 - 16:00.

Czas udostępnienia: 2024-04-11
Pokaż metadane