OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Decyzja zatwierdzająca zadania z zakresu gospodarki leśnej na podstawie inwentaryzacji stanu lasu

Podstawa prawna:

art. 19 pkt 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach ( Dz. U. z 2020, poz. 6)

Wymagane dokumenty:

 • wniosek,
 • kserokopia dokumentu (np. aktu notarialnego, umowa dzierżawy itp.,) potwierdzającego  prawo do dysponowania  nieruchomością,
 • aktualna mapa ewidencyjna wystawiona przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej tutejszego Starostwa nie później  niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku,

Opłaty:

opłata skarbowa za wniosek - 10 zł na rachunek Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy BOŚ o/Ostrów Wielkopolski:

68 1540 1173 2001 4000 1010 0004.

Termin odpowiedzi:

30 dni lub 60 dni w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych  (art. 35 § 3 k.p.a.) od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu – za pośrednictwem Starosty Ostrowskiego.

Gdzie załatwiać:

Wydział  Rozwoju Powiatu, pok. 317, tel. 62 73 78 468

Kiedy:

Poniedziałek – piątek

8:00 – 16:00

Czas udostępnienia: 2020-08-11
Pokaż metadane