OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Rejestr Instytucji Kultury

Informacja o rejestrze instytucji kultury Powiatu Ostrowskiego oraz sposobie udostępniana danych w nim zawartych

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Powiat Ostrowski prowadzony jest na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2020.194 t.j.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U.2012.189 t.j.).


Rejestr instytucji kultury prowadzi Wydział Edukacji Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim Al. Powstańców Wielkopolskich 16, 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. 62 737-84-74.

 1. Zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury:
 • informację o rejestrze, rejestr oraz sposób udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora, tj. w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Ostrowskiego w Ostrowie Wielkopolskim, dane zawarte w rejestrze udostępnia się poprzez: otwarty dostęp do zawartości rejestru, wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej,
 • udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w § 10ust. 2 pkt 1 rozporządzenia, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora, każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury w siedzibie organizatora tj. w siedzibie Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu,
 • organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U.2022.2142).


Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej za wydanie poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej należy dokonywać na konto: Urząd Miejski Wydz. Finansowy w Ostrowie Wielkopolskim

Nr 80 1020 2212 0000 5102 0461 1572

Do wniosku o wydanie poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej należy dołączyć dowód wpłaty z tytułu opłaty skarbowej.


Szczegółowych informacji udziela:
Wydział Edukacji Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim
Al. Powstańców Wielkopolskich 16, 63-400 Ostrów Wielkopolski, tel. 62 737 84 74.

 

Rejestr instytuji kultury działających na terenie powiatu ostrowskiego określa art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
Informacji udziela:

Izabela Grabska

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim

Aleja Powstańców Wielkopolskich 16

63-400 Ostrów Wielkopolski

Poziom III, pokój nr 305a, tel. 62 73 78 474

Załączone pliki

 1. EWIDENCJA INSTYTUCJI KULTURY POWIATU OSTROWSKIEGO
 2. KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY - GALERIA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ
Czas udostępnienia: 2023-07-21
Pokaż metadane