OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Rejestracja profesjonalna

Podmiot uprawniony, czyli:

 1. przedsiębiorca posiadający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedzibę, a w przypadku przedsiębiorcy posiadającego siedzibę za granicą - oddział, zajmujący się produkcją, dystrybucją (sprzedażą prowadzoną w ramach handlu) lub badaniem pojazdów niezarejestrowanych wcześniej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą,

 2. jednostka uprawniona lub jednostka badawcza producenta pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części przeprowadzająca badania pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części

może, w ramach prowadzonej działalności wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdu w celu posługiwania się profesjonalnym dowodem rejestracyjnym i profesjonalnymi tablicami (tablicą), pod warunkiem, że siedziba firmy znajduje się na terenie powiatu ostrowskiego.

 1. WYMAGANE DOKUMENTY:

  1.1.  Wniosek o rejestrację profesjonalną (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej)

  1.2. Załączniki:

  a. oświadczenie, że podmiot uprawniony jest wpisany do CEIDG, albo kopię aktualnego odpisu z KRS albo oświadczenie o wpisie do tego rejestru albo pobrany samodzielnie wydruk komputerowy aktualnych informacji o podmiocie uprawnionym wpisanym do KRS – w przypadku przedsiębiorcy posiadającego siedzibę albo oddział na terytorium RP, zajmującego się produkcją, dystrybucją lub badaniem pojazdów;

  b. kopię dokumentu potwierdzającego uprawnienia jednostki do przeprowadzania odpowiednich badań pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części;

  c. oświadczenia przedsiębiorcy, jeżeli jest on osobą fizyczną, albo członków władz organów osoby prawnej lub nieposiadającej osobowości prawnej jednostki organizacyjnej o niekaralności za przestępstwo przeciwko mieniu, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów;

  d. oświadczenie podmiotu uprawnionego, że:

 • każdy z pojazdów, którymi będą wykonywane jazdy testowe, będzie spełniał warunki określone w art. 66 ustawy Prawo o ruchu drogowym, odpowiednie dla pojazdu, którym będą wykonywane te jazdy,

 • będzie używał w ruchu drogowym z wykorzystaniem profesjonalnego dowodu rejestracyjnego tylko pojazdy niezarejestrowane wcześniej na terytorium RP lub za granicą, dla których posiada udokumentowane prawo do dysponowania nimi, oraz wyłącznie w celu wykonywania jazd testowych,

 • blankiety profesjonalnych dowodów rejestracyjnych będą wypełniane wyłącznie przez podmiot uprawniony albo osoby zatrudnione przez ten podmiot.

  e. kopię dowodu wniesienia opłaty za wydanie decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów, blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych i zalegalizowanych profesjonalnych tablic (tablicy) rejestracyjnych.

 

 1. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim

Wydział Spraw Społecznych

Referat Rejestracji Pojazdów

ul. Al. Powstańców Wielkopolskich 16

Poniedziałek od 8:00 do 16:00

Wtorek – piątek od 8:00 do 15:00

Tel. (062) 737-84-39.

 

 1. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:

Wydanie decyzji o profesjonalnej rejestracji oraz oznaczeń nastąpi nie później niż w ciągu miesiąca.

 

 1. OPŁATY:

Opłata za wydanie decyzji o profesjonalnej rejestracji – 100,00 zł

Opłata za wydanie blankietu profesjonalnego dowodu rejestracyjnego – 10,00zł

Opłata za wydanie profesjonalnych tablic rejestracyjnych:

- samochodowych – 80,00 zł

- motocyklowych – 40,00 zł

- motorowerowych – 30,00 zł

Opłata za wydanie znaku legalizacyjnego na profesjonalne tablice rejestracyjne – 12,50 zł

Opłata ewidencyjna 0,50 gr. za każdy blankiet profesjonalnego dowodu rejestracyjnego oraz za każdy komplet zalegalizowanych profesjonalnych tablic rejestracyjnych (tablicy)

 

Opłaty można dokonać:

 • przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim: 78 8431 0008 0013 1632 2001 0001 - w tytule przelewu należy wpisać rejestracja profesjonalna oraz dane podmiotu uprawnionego;


4.1 OPŁATA SKARBOWA:

 • 17 zł od złożonego pełnomocnictwa (wpłata na konto Urzędu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Wydział Finansowy nr konta: 80 1020 2212 0000 5102 0461 1572)

 

 1. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie można wnieść w terminie 14 dni do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Starosty Ostrowskiego.

 

 1. PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym – tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1990 wraz z przepisami wykonawczymi.

 

Czas udostępnienia: 2023-02-16
Pokaż metadane