OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Zaświadczenie potwierdzające prowadzenie przez podmiot, który nabywa paliwo stałe, instalacji spalania o nominalnej mocy cieplnej większej niż 1 MW, opalanej paliwem stałym

Podstaw prawna:

art. 6b ust. 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. 2023, poz. 846 z późn. zm)

Zaświadczenie zgodnie z art. 6b ust. 4 ustawy o monitorowaniu i kontrolowaniu jakości paliw jest ważne przez rok, licząc od dnia jego wystawienia.

Niezbędne dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia złożony przez osobę posiadającą tytuł prawny do instalacji

(wniosek dotyczy instalacji, dla których organem właściwym do wydania pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza lub przyjęcia zgłoszenia, o którym mowa w art. 152 Prawa ochrony środowiska jest starosta)

 1. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł za wydanie zaświadczenia;
 2. Pełnomocnictwo wraz z opłatą w wysokości 17 zł - w przypadku gdy strona działa przez pełnomocnika.

Opłata skarbowa:

Wydanie zaświadczenia podlega opłacie skarbowej, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej w wysokości 17 zł na konto: Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy PKO Bank Polski S.A. 80 1020 2212 0000 5102 0461 1572 (ponieważ organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest Prezydent Miasta). Dowód wpłaty załącza się do wniosku.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw

Czas realizacji usługi:

Zaświadczenie zostanie wydane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni.

 

Czas udostępnienia: 2024-04-11
Pokaż metadane