OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Posiedzenie zarządu 19 lutego 2021 roku

Załączone pliki

 1. w sprawie zaopiniowania projektu pn.: „Przebudowa drogi nr 5289P w m. Lamki na odc. dł. ok. 670 m”,,
 2. w sprawie zaliczenia drogi położonej w obrębie Wielowieś do kategorii dróg gminnych,
 3. w sprawie zaliczenia drogi położonej w obrębie Psary do kategorii dróg gminnych,
 4. w sprawie zaliczenia drogi położonej w obrębie Zamość do kategorii dróg gminnych,
 5. w sprawie zaliczenia drogi położonej w obrębie Latowice do kategorii dróg gminnych,
 6. w sprawie zaliczenia drogi położonej w obrębie ulicy Wiśniowej do kategorii dróg gminnych,
 7. w sprawie zaliczenia ulicy Słonecznej w miejscowości Fabianów do kategorii dróg gminnych,
 8. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Ostrowskiego projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Powiatu Ostrowskiego położonej w miejscowości Przygodzice, oznaczonej numerem działki 1716/18, zapisanej w księdze wieczystej nr KZ1W/00074724/8,
 9. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Ostrowskiego projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Powiatu Ostrowskiego położonych w miejscowości Przygodzice, oznaczonych numerami działek 1716/27, 1716/28, 17/16/30, 1716/31, 1716/32, 1716/33, 1716/34, 1716/36, 1716/37, 1716/38, 1716/39, 1716/40, 1716/42, 1716/43, 1716/44, 1716/45, zapisanych w księdze wieczystej nr KZ1W/00074724/8,
 10. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/192/2021 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie budżetu Powiatu Ostrowskiego na rok 2021,
 11. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/191/2021 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2021 – 2033,
 12. w sprawie zmiany uchwały Nr 687/2020 Zarządu Powiatu Ostrowskiego z dnia 10 listopada 2020 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów, których źródłem są środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (zwanego dalej RFIL) na realizację zadań inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19,
 13. w sprawie zmiany planu finansowego zadań Powiatu Ostrowskiego na rok 2021 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
Czas udostępnienia: 2021-02-22
Pokaż metadane