OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Posiedzenie zarządu 1 czerwca 2021

Załączone pliki

 1. w sprawie zaliczenia niektórych dróg na terenie Gminy i Miasta Raszków do kategorii dróg gminnych,
 2. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie przez Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim części nieruchomości na okres 3 lat z tym samym Biorącym do używania (ZHP),
 3. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie przez Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim części nieruchomości na okres 3 lat z tym samym Biorącym do używania (ZLZS),
 4. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie przez Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim części nieruchomości na okres 3 lat z tym samym Biorącym do używania (PUP),
 5. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Gminą Sieroszewice w sprawie wspólnej realizacji zadań drogowych na drogach powiatowych,
 6. w sprawie zatrudnienia Pani Małgorzaty Pieczewskiej na stanowisku dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrowie Wielkopolskim,
 7. w sprawie upoważnienia Pana Wojciecha Rachwalskiego – Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim do prowadzenia i realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego,
 8. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Galerii Sztuki Współczesnej w Ostrowie Wielkopolskim za rok 2020,
 9. w sprawie wyrażenia zgody Zespołowi Szkół Budowlano – Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim na likwidację środka trwałego,
Czas udostępnienia: 2021-06-09
Pokaż metadane