OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy (spedycja)

Podjęcie i zarobkowe wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy (spedycja) wymaga uzyskania odpowiedniej licencji.

Licencje wydawane są na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym – wysokość opłat zgodna z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r.

Organem właściwym w sprawach udzielenia, odmowy udzielenia, zmiany lub cofnięcia lincencji w krajowym transporcie drogowym jest starosta właściwy dla siedziby przedsiębiorcy.

Licencje wydaje się na czas oznaczony nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat.

NIEZBĘDNE DOKUMENTY

Licencji udziela się na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

Wniosek powinien zawierać :

 • oznaczenie przedsiębiorcy, jego adres i siedzibę albo miejsce zamieszkania;
 • informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) albo numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS);
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 • określenie czasu, na który licencja ma być udzielona;
 • określenie  rodzaju i liczby pojadów samochodowych, które przedsiębiorca będzie wykorzystywał do wykonywania transportu drogowego – w przypadku wykonywania transportu drogowego w zakresie, o którym mowa w art. 5b ust. 1;
 • określenie liczby wypisów z licencji – w przypadku wykonywania transportu w zakresie, o którym mowa w art. 5b ust. 1;

Do wniosku o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy należy dołączyć:

 • Oświadczenie osoby zarządzającej transportem oraz kopia Certyfikatu Kompetencji Zawodowych tej osoby;

 • Oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt;

 • Dokumenty potwierdzające spełnianie warunku, o którym mowa w art. 5c ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (posiadanie odpowiedniej zdolności finansowej);

 • Dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji i wypisów.

OPŁATY ZA WYDAWANIE LICENCJI NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRZY PRZEWOZIE RZECZY – SPEDYCJA

2 - 15 lat - 800 zł
15 - 30 lat - 900 zł
30 - 50 lat - 1000 zł

Opłatę należy uiścić na konto Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim.

Nr konta: 78 8431 0008 0013 1632 2001 0001

Tytułem: pośrednictwo przy przewozie rzeczy

17 zł za pełnomocnictwo dla osoby składającej wniosek i odbierającej licencję;
– opłata skarbowa na konto: Urząd Miejski Wydz. Finansowy w Ostrowie Wielkopolskim – nr konta bankowego: 80 1020 2212 0000 5102 0461 1572

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA
Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana lub cofnięcie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy następuje w drodze decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

GDZIE I KIEDY
Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim

Referat Transportu Drogowego i Publicznego

al. Powstańców Wielkopolskich 16

parter, pokój 108, tel. 62 737 84 36, 62 737 84 77

Poniedziałek  8.00 - 16.00

Wtorek - Piątek 8.00 - 15.00


TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Starosty Ostrowskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,
 • Rozporządzenie (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 pażdziernika 2009 r.
Czas udostępnienia: 2023-09-14
Pokaż metadane