OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Rozszerzenie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne

Kierować pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne może osoba, która:
1. ukończyła 21 lat;
2. posiada prawo jazdy odpowiedniej do rodzaju pojazdu kategorii;
3. uzyskała orzeczenie:
a) lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne,
b) psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne,
4. ukończyła kurs dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi lub przewożącymi wartości pieniężne;
5. posiada zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne w zakresie określonej kategorii prawa jazdy.

Starosta rozszerza zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne w drodze decyzji administracyjnej odpowiednio do przedstawionego zaświadczenia o ukończeniu kursu uzupełniającego dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych lub przewożących wartości pieniężne (zakres odpowiada rodzajowi ukończonego kursu oraz zakresowi badań lekarskich i psychologicznych).

Kierujący pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne jest obowiązany posiadać zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne i okazywać je na żądanie uprawnionego podmiotu.  Starosta rozszerza ważność zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne, w drodze decyzji administracyjnej na okres 5 lat, nie dłużej jednak niż na okres wynikający z terminu ważności orzeczenia lekarskiego i psychologicznego.

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wydanie zezwolenia;
2. Kopia orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne (art. 75 ust. 1 pkt 6 ustawy o kierujących pojazdami);
3. Kopia orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne (art. 82 ust. 1 pkt 6 ustawy o kierujących pojazdami);
4. Kopia zaświadczenia o ukończeniu kursu uzupełniającego dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi lub przewożącymi wartości pieniężne;
5. Zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi lub przewożącymi wartości pieniężne;
6. Kopia dowodu uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia.

Do wglądu:
1. Dokument tożsamości;
2. Prawo jazdy;
3. Oryginały składanych kopii dokumentów.

Miejsce złożenia dokumentów:
Starostwo Powiatowe
Referat Wydawania uprawnień dla kierowców parter sala 128                                           
Al. Powstańców Wielkopolskich 16                                                                             
63-400 Ostrów Wielkopolski

Godziny obsługi interesantów:
Poniedziałek: 8:00 - 16:00
Wtorek- Piątek: 8:00 - 15:00

Telefon kontaktowy (62) 73 78 441, 73 78 401 fax. 73 78 401

Termin i sposób załatwienia:
Organ rozszerzający zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi lub przewożącymi wartości pieniężne w przypadku gdy wynik weryfikacji dokumentów jest pozytywny, niezwłocznie wypełnia druk zezwolenia i wydaje decyzję w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia, w którym dokonano pozytywnego wyniku weryfikacji wymaganych dokumentów.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne.

Opłaty:
Koszt wydania zezwolenia: 50,00 zł

Opłatę można uiścić:
1. W kasie urzędu.
2. Przelewem na numer rachunku bankowego urzędu:7884310080013163220010001. W tytule przelewu należy podać imię, nazwisko i adres oraz wskazać czego opłata dotyczy (opłata za rozszerzenie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub opłata za rozszerzenie zezwolenia na kierowanie pojazdem przewożącym wartości pieniężne). Dowód uiszczenia opłaty za dokonanie wpłaty lub przelewu bankowego, należy dostarczyć do Referatu Wydawania Uprawnień dla Kierowców sala 128 . Kartą płatniczą bezpośrednio przy załatwieniu sprawy.

Koszty zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi ochotniczych straży pożarnych są finansowane z budżetu gminy.

Czas udostępnienia: 2023-11-30
Pokaż metadane