OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Złożenie wniosku o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia drogą elektroniczną

Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem może być złożony w postaci elektronicznej. Wniosek składa się do właściwego organu wydającego prawo jazdy lub pozwolenie. Wniosek opatruje się:
- podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo
- bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Do wniosku osoba ubiegająca się o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia dołącza, w formacie i zgodnie z wymaganiami podanymi przez ministra właściwego do spraw transportu, elektroniczne kopie dokumentów (skany), wymagane przepisami ustawy i rozporządzenia, wraz z załączonym potwierdzeniem elektronicznym dokonania przelewu wymaganych opłat albo elektroniczną kopią (skanem) dowodu wpłaty tych opłat oraz elektroniczną kopią (skanem) wzoru podpisu. Dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową.

Osoba składająca wniosek elektroniczny, odbierając prawo jazdy osobiście, dostarcza do organu, do którego złożyła wniosek:
- oryginał orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile są one wymagane, oraz
- oryginały zgód, o których mowa w art. 11 ust. 2 i art. 21 ust. 2 ustawy o kierujących pojazdami- jeżeli są wymagane.

 
Wymagane dokumenty:
1. Elektroniczny wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia na kierowaniem tramwajem
2. Kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych.
3. Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile są one wymagane.
4. Kserokopia posiadanego prawa jazdy.
5. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy.

Do wglądu:
1. Dokument tożsamości.
2. Posiadane prawo jazdy (przy odbiorze nowego dokumentu w celu unieważnienia).

Miejsce złożenia dokumentów:
Elektroniczny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami składamy pod adresem: https://www.esp.pwpw.pl

Osoba składająca wniosek elektroniczny, odbierając prawo jazdy osobiście, dostarcza do organu, do którego złożyła wniosek:

 1. Oryginał orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego, o ile są one wymagane.
  2. Oryginał zgody rodzica lub opiekuna, że osoba która nie kończyła 18 lat, może rozpocząć szkolenie i uzyskać prawo jazdy.

 

 

Termin i sposób załatwienia:
Na podstawie dokumentów złożonych dokumentów właściwy organ wydający prawo jazdy lub pozwolenie, w terminie nieprzekraczającym 2 dni roboczych od dnia złożenia wniosku, generuje profil kandydata na kierowcę w systemie teleinformatycznym.

Organ wydający prawo jazdy zamawia spersonalizowane krajowe prawo jazdy u producenta, przesyłając z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego dane i informacje zawarte we wniosku oraz fotografię i wzór podpisu wnioskodawcy. Producent przekazuje wykonane prawo jazdy do urzędu terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia otrzymania zamówienia.

Organ wydający pozwolenie na kierowanie tramwajem wypełnia druk pozwolenia w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze.
Prawo jazdy lub pozwolenie wydaje się po unieważnieniu dotychczas posiadanego dokumentu.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.
Rozporządzenie z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.
Rozporządzenie z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi.

Opłaty:
Koszt wydania prawa jazdy: 100 zł

Uwaga: wygenerowanie profilu kandydata na kierowcę jest bezpłatne. Opłatę za wydanie prawa jazdy uiszcza się po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu państwowego na prawo jazdy. 

Opłatę można uiścić:
1. W kasie urzędu.
2. Przelewem na numer rachunku bankowego urzędu: 78843100080013163220010001. W tytule przelewu należy podać imię, nazwisko i adres oraz wskazać czego opłata dotyczy (opłata za wydanie prawa jazdy oraz opłata ewidencyjna). Dowód uiszczenia opłaty za dokonanie wpłaty lub przelewu bankowego, należy dostarczyć do Referatu Wydawania Uprawnień dla kierowców sala 128. Niedostarczenie dowodu wpłaty uniemożliwia wysłanie zamówienia na produkcję prawa jazdy przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.
3. Kartą płatniczą bezpośrednio przy załatwieniu sprawy.
4. Za pośrednictwem portalu InfoCar znajdującego się na stronie internetowej: www.info-car.pl

Czas udostępnienia: 2023-11-30
Pokaż metadane