OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Zgłoszenie projektu robót geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi

Podstawa prawna: art. 85 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2023 r., poz. 633 ze zm.)

Wymagane dokumenty:

 • wniosek dotyczący przedłożenia projektu prac
 • projekt prac geologicznych (2 egz.) zawierający dane określone w art. 79 ust. 2 ustawy Prawo geologiczne i górnicze z dnia 4 lutego 1994r. (t.j. z 2005 roku, poz. 633 ze zm.) m.in.;
  • cel zamierzonych prac, sposób jego osiągnięcia, wraz z określeniem rodzaju wymaganej dokumentacji geologicznej,
  • harmonogram prac,
  • przestrzeń, w obrębie której mają być wykonywane prace geologiczne,
  • przedsięwzięcia konieczne ze względu na ochronę środowiska,

w tym zwłaszcza wód podziemnych, oraz sposób likwidacji wyrobisk, otworów wiertniczych, rekultywacji gruntów iśrodki mające na celu zapobieżenie szkodom,

oraz odpowiadający wymaganiom Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie projektów prac geologicznych (Dz.U. Nr 288, poz. 1696 ze zm.).

Opłaty:

bez opłat

Termin odpowiedzi:

Do wykonywania prac można przystąpić jeśli w terminie 30 dni od przedłożenia projektu tych prac organ nie wniesie w drodze decyzji sprzeciwu.

Tryb odwoławczy:

Od ewentualnej decyzji – Samorządowe Kolegium Odwoławcze ze pośrednictwem Starosty Ostrowskiego

Gdzie załatwić:

Wydział Rozwoju Powiatu, Referat Leśnictwa i Ochrony Środowiska pok. 320 tel. 62 73 78 491

Kiedy:

poniedziałek -piątek 8:00-16:00

Czas udostępnienia: 2024-04-11
Pokaż metadane