OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Posiedzenie Zarządu w dniu 20 marca 2024 roku

Załączone pliki

 1. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Ostrowskiego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXII/393/2023 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Powiatu Ostrowskiego na rok 2024.
 2. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Ostrowskiego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXII/392/2023 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2024 – 2033.
 3. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Ostrowskiego projektu uchwały w sprawie określenia sposobu ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Powiatu Ostrowskiego oraz ustalenia stawki zwrotu kosztów za 1 km przebiegu.
 4. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Ostrowskiego projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą przy ul. Limanowskiego 20-22.
 5. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie aktywów trwałych przez Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Limanowskiego 20-22.
 6. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Ostrowskiego projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim.
 7. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Ostrowskiego projektu uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2024 roku.
 8. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Ostrowskiego projektu uchwały w sprawie określenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla rodziny zastępczej zawodowej oraz rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego.
 9. w sprawie upoważnienia Pana Wojciecha Rachwalskiego – Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim do realizacji programu „Aktywny samorząd”, zatwierdzonego uchwałą nr 19/2023 Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 29 września 2023 roku.
 10. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Ostrowskiego projektu uchwały w sprawie „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”.
 11. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Ostrowskiego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze powiatu ostrowskiego w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 12. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze powiatu ostrowskiego w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 13. w sprawie przyznania dotacji z budżetu Powiatu Ostrowskiego na rok 2024 Kołu Gospodyń Wiejskich w Ligocie na realizację zadania publicznego w trybie małych zleceń – z pominięciem procedury konkursu.
 14. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż drewna opalowego w ilości 167 sztuk o miąższości 160,33 m3 stanowiącego mienie Powiatu Ostrowskiego.
Czas udostępnienia: 2024-04-11
Pokaż metadane