OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Informacja w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Ostrowskiego spółkom wodnym

I N F O M A C J A w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Ostrowskiego spółkom wodnym

Rada Powiatu Ostrowskiego w dniu 27 marca 2024 roku podjęła uchwałę nr LXIV/410/2024 w sprawie: określenia zasad i trybu postępowania w sprawie  udzielenia spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Powiatu Ostrowskiego i sposobu jej rozliczenia.

Poniżej podajemy kryteria jakie muszą spełnić spółki wodne aby otrzymać dotację:

1) wskaźnik ściągalności składek w spółce wodnej w roku poprzedzającym przyznanie dotacji  

–   minimum 60 %,

Spółki wodne mogą otrzymać pomoc finansową w formie dotacji celowej na dofinansowanie działalności bieżącej i inwestycyjnej w zakresie realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych w wysokości 50 % kosztów wykonania robót, z  uwzględnieniem kwoty dotacji określonej w budżecie na określony rok budżetowy i są zobowiązane do złożenia wniosku w Wydziale Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim w terminie do 15 kwietnia danego roku budżetowego; przy czym w roku 2024 w terminie 14 dni od daty wejścia w życie uchwały określającej zasady udzielenia dotacji.

 1. Wniosek o udzielenie dotacji, powinien zawierać:

1) pełną nazwę wnioskodawcy,

2) adres wnioskodawcy,

3) data i numer wpisu do Systemu Informacyjnego Gospodarowana Wodami,

4) nr rachunku bankowego wnioskodawcy,

5) dane osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy,

6) wielkość wnioskowanej dotacji,

7) szczegółowy zakres rzeczowy proponowanych do realizacji robót,

8) termin i miejsce realizacji zadania,

9) kalkulację kosztów realizacji zadania oraz wskaźnik źródeł finansowania zadania,

 1. Do wniosku należy dołączyć:

1) przedmiar lub zestawienie robót wraz z określeniem ich wartości,

2) potwierdzony za zgodność z oryginałem odpis budżetu spółki wodnej za rok, w którym wnioskuje o udzielenie dotacji,

3) oświadczenie o podatku VAT,

4) dokumentacja fotograficzna obiektów zgłoszonych do dofinansowania.

W przypadku, gdy dotacja stanowi pomoc de minimis wnioskodawca winien dołączyć do wniosku dodatkowo:

 • wszystkie zaświadczenia o wysokości pomocy de minimis oraz wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w ciągu 3 minionych lat, albo oświadczenie o wysokości wyżej wymienionej pomocy w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w wymienionym wyżej czasie,
 • inne niezbędne informacje, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2024 r. poz. 40).

Wniosek powinien być podpisany przez osobę (osoby) uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy.

Uchwała Rady Powiatu Ostrowskiego nr  LXIV/410/2024 z dnia 27 marca 2024 roku  w sprawie: określenia zasad i trybu postępowania w sprawie udzielenia spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Powiatu Ostrowskiego i sposobu jej rozliczenia obowiązuje do dnia tj. maksymalnie

30 czerwca 2031 roku z uwzględnieniem nieważności zapisów § 2 ust. 2 pkt 3, § 2 ust. 7 oraz wyrażenia w nawiasie pkt 5 w załączniku nr 2 do uchwały (tj. wniosek o przyznanie dotacji) zgodnie z uchwała nr 10/492/2024 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2024 roku.

 

Załączone pliki

Czas udostępnienia: 2024-04-26
Pokaż metadane