OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim

Strony: 1 2 3 4 5

RPZ.272.24.2020 Gleboznawcza klasyfikacja gruntów.

2020-06-20 19:02:29

RPZ.272.23.2020 określenie wartości nieruchomości, wartości prawa użytkowania wieczystego, wartości ograniczonych praw rzeczowych do nieruchomości oraz wartości naniesień i nasadzeń i ich prezentacja w operacie szacunkowym sporządzonym zgodnie z ustawą z

2020-06-20 18:57:46

RPZ.272.22.2020 określenie wartości nieruchomości, wartości ograniczonych praw rzeczowych do nieruchomości oraz wartości naniesień i nasadzeń i ich prezentacja w operatach szacunkowych sporządzonych zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególny

2020-06-20 18:54:42

RPZ.272.21.2020 Przeniesienie punktu osnowy wysokościowej.

2020-06-20 18:52:09

RPZ.272.20.2020 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę i rozbudowę budynku Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim: na działce NR 8/9, 8/16 (OBRĘB 0078) - ETAP III oraz remont pomieszczeń I piętra Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim w zakresie biura nr 113 oraz korytarza na odcinku 33 i 34.

2020-06-12 08:26:18

RPZ.272.19.2020 Przeniesienie punktu osnowy wysokościowej w Ostrowie Wielkopolskim (obręb 0022) przy ul. Zofii Nałkowskiej 24

2020-05-20 20:30:39

RPZ.272.18.2020 Przeniesienie punktu osnowy wysokościowej w obrębie Wierzbno, gm. Odolanów, przy ul. Strażackiej 5

2020-05-20 20:28:27

RPZ.272.16.2020 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na budowę Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim.

2020-05-20 12:25:51

RPZ.272.17.2020 Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim oraz dla Wydziału Geodezji.   Dostawa komponentów na potrzeby rozbudowy serwera i macierzy dla Wydziału Geodezji, w ramach projektu: „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych poprzez tworzenie oraz rozwijanie komputerowej bazy danych niezbędnych do świadczenia e-usług Powiatu Ostrowskiego II”.

2020-05-18 13:53:30

Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych aluminiowych, foliowanych oraz nieodpłatny odbiór i kasacja tablic rejestracyjnych wycofanych z obi

2020-03-04 13:31:44

RPZ.272.9.2020 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim dla Wydziału Geodezji.

2020-02-21 15:02:52

RPZ.272.13.2020 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zajęć pozalekcyjnych dla uczniów i nauczycieli w ramach projektu Kompleksowy program rozwoju kształcenia zawodowego młodzieży w Powiecie Ostrowskim II współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Priorytet VIII Edukacja, Poddziałanie 8.3.5 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju AKO w 5 szkołach zawodowych.

2020-02-19 15:34:26

RPZ.272.12.2020 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie prac geodezyjno- kartograficznych związanych z przetworzeniem danych analitycznych do postaci cyfrowej w zakresie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla częsci miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

2020-02-18 15:35:36

RPZ.272.14.2020 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na określenie wartości nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Ostrowskiego i jej prezentacja w formie operatu szacunkowego sporządzonego zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz 65).

2020-02-17 14:48:09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na budowę Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim

2020-02-14 12:04:05

RPZ.272.11.2020 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dokonanie podziałów dostosowawczych (hipotecznych) działek ewidencyjnych.

2020-02-04 15:14:07

RPZ.272.4.2020 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zajęć pozalekcyjnych dla uczniów i nauczycieli w ramach projektu  Kompleksowy program rozwoju kształcenia zawodowego młodzieży w Powiecie Ostrowskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Priorytet VIII Edukacja, Poddziałanie 8.3.5 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju AKO w 5 szkołach zawodowych.

2020-01-31 13:19:21

RPZ.272.8.2020 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na ustalenie stanu prawnego działek ewidencyjnych.

2020-01-27 11:05:49

RPZ.272.1.2020 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na bieżące i stałe utrzymanie czystości w pomieszczeniach oraz dozór pomieszczeń urzędu, otwieranie i zamykanie Starostwa Powiatowego.

2020-01-24 14:22:17

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy wraz z badaniami diagnostycznymi

2020-01-24 14:06:21

Strony: 1 2 3 4 5