OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób i pośrednictwa przy przewozie rzeczy

Podjęcie i zarobkowe wykonywanie transportu drogowego wymaga uzyskania odpowiedniej licencji:

 1. W zakresie przewozu osób:
  • samochodem osobowym
  • pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą
 2. W zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy - spedycja

Licencje wydawane są na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 z póżn. zm.) - wysokość opłat zgodna z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. (Dz. U. z 2013r., poz. 916) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 (Dz. U. z 2019 r., poz. 2463).

Organem właściwym w sprawach udzielenia, odmowy udzielenia, zmiany lub cofnięcia lincencji w krajowym transporcie drogowym jest starosta właściwy dla siedziby przedsiębiorcy.

Licencje wydaje się na czas oznaczony nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat.

GDZIE I KIEDY

Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim

Referat Transportu Drogowego i Publicznego

al. Powstańców Wielkopolskich 16

parter, pokój 108, tel. 62 737 84 36, 62 737 477

Poniedziałek - piątek od 7.30 do 15.30

NIEZBĘDNE DOKUMENTY

Licencji udziela się na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

Wniosek powinien zawierać :

 • oznaczenie przedsiębiorcy, jego adres i siedzibę albo miejsce zamieszkania;
 • informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) albo numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS);
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 • określenie czasu, na który licencja ma być udzielona;
 • określenie  rodzaju i liczby pojadów samochodowych, które przedsiębiorca będzie wykorzystywał do wykonywania transportu drogowego -  w przypadku wykonywania transportu drogowego w zakresie, o którym mowa w art. 5b ust. 1;
 • określenie liczby wypisów z licencji - w przypadku wykonywania transportu w zakresie, o którym mowa w art. 5b ust. 1;

Do wniosku o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób należy dołączyć :

 • Oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1;
 • Zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby nie zatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujący osobiście przewóz na jego rzecz, spełniają warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4 lub art. 6 ust. 1 pkt 2;
 • Wykaz pojazdów samochodowych;
 • Dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji i wypisów.

Do wniosku o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy należy dołączyć :

 • Oświadczenie osoby zarządzającej transportem oraz kopia Certyfikatu Kompetencji Zawodowych tej osoby;

 • Oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt;

 • Dokumenty potwierdzające spełnianie warunku, o którym mowa w art. 5c ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (posiadanie odpowiedniej zdolności finansowej);

 • Dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji i wypisów.

 

OPŁATY ZA WYDAWANIE LICENCJI NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO (opłata podstawowa)*

Licencja w zakresie przewozu osób:

2 - 15 lat - 320 zł
15 - 30 lat - 380 zł
30 - 50 lat - 450 zł

Licencja w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy:

2 - 15 lat - 800 zł
15 - 30 lat - 900 zł
30 - 50 lat - 1000 zł

* w przypadku zgłoszenia we wniosku o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego jednego lub więcej pojazdu samochodowego pobiera się jedną opłatę, o której mowa w tabeli odpowiednią do okresu ważności licencji, powiększoną o 11 % tej opłaty za każdy pojazd.

Opłatę należy uiścić na konto Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim

Nr konta: 78 8431 0008 0013 1632 2001 0001  tytułem: pośrednictwo przy przewozie rzeczy lub licencja w zakresie przewozu osób.

 

 

Czas udostępnienia: 2020-05-11
Pokaż metadane