OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób

Podjęcie i zarobkowe wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób:

 • samochodem osobowym,
 • pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą

wymaga uzyskania odpowiedniej licencji.

Licencje wydawane są na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym – wysokość opłat zgodna z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r.

Organem właściwym w sprawach udzielenia, odmowy udzielenia, zmiany lub cofnięcia lincencji w krajowym transporcie drogowym jest starosta właściwy dla siedziby przedsiębiorcy.

Licencje wydaje się na czas oznaczony nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat.

NIEZBĘDNE DOKUMENTY

Licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób udziela się na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

Wniosek powinien zawierać:

 • oznaczenie przedsiębiorcy, jego adres i siedzibę albo miejsce zamieszkania;
 • informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) albo numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS);
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 • określenie czasu, na który licencja ma być udzielona;
 • określenie  rodzaju i liczby pojadów samochodowych, które przedsiębiorca będzie wykorzystywał do wykonywania transportu drogowego -  w przypadku wykonywania transportu drogowego w zakresie, o którym mowa w art. 5b ust. 1;
 • określenie liczby wypisów z licencji - w przypadku wykonywania transportu w zakresie, o którym mowa w art. 5b ust. 1;

Do wniosku należy dołączyć:

 • Oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1;
 • Zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby nie zatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujący osobiście przewóz na jego rzecz, spełniają warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4 lub art. 6 ust. 1 pkt 2;
 • Dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiednich uprawnień do kierowania pojazdem samochodowym, określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierującymi pojazdami;
 • Dokumenty potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych oraz psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;
 • Wykaz pojazdów samochodowych;
 • Dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji i wypisów.

OPŁATY ZA WYDAWANIE LICENCJI NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB:

okres 2-15 lat – 320 zł
okres 15-30 lat – 380 zł
okres 30-50 lat – 450 zł

OPŁATY ZA WYDAWANIE WYPISÓW Z WW. LICENCJI:

wypis z licencji na okres 2-15 lat – 35,20 zł
wypis z licencji na okres 15-30 lat – 41,80 zł
wypis z licencji na okres 30-50 lat – 49,50 zł

Opłatę należy uiścić na konto Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim

Nr konta: 78 8431 0008 0013 1632 2001 0001

Tytułem: Licencja w zakresie przewozu osób

17 zł za pełnomocnictwo dla osoby składającej wniosek i odbierającej zaświadczenie;
– opłata skarbowa na konto: Urząd Miejski Wydz. Finansowy w Ostrowie Wielkopolskim – nr konta bankowego: 80 1020 2212 0000 5102 0461 1572

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA
Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana lub cofnięcie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób następuje w drodze decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

GDZIE I KIEDY
Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim

Referat Transportu Drogowego i Publicznego

al. Powstańców Wielkopolskich 16

parter, pokój 108, tel. 62 737 84 36, 62 737 84 77

Poniedziałek  8.00 - 16.00

Wtorek - Piątek 8.00 - 15.00


TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Starosty Ostrowskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,
 • Rozporządzenie (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 pażdziernika 2009 r.

Załączone pliki

 1. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Przemysław Krysztofiak
  Czas wytworzenia: 2016-12-15
  Osoba udostępniająca: Magdalena Boroń
  Czas udostępnienia: 2019-12-31 11:31:21
  Licznik pobrań: 167
 2. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Przemysław Krysztofiak
  Czas wytworzenia: 2021-02-17
  Osoba udostępniająca: Szymon Pułkownik
  Czas udostępnienia: 2021-02-17 08:35:48
  Licznik pobrań: 66
 3. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Przemysław Krysztofiak
  Czas wytworzenia: 2021-11-04
  Osoba udostępniająca: Szymon Pułkownik
  Czas udostępnienia: 2021-11-04 11:50:07
  Licznik pobrań: 48
 4. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Przemysław Krysztofiak
  Czas wytworzenia: 2022-10-11
  Osoba udostępniająca: Ewelina Zawieja
  Czas udostępnienia: 2023-09-14 14:21:52
  Licznik pobrań: 11
Czas udostępnienia: 2023-09-14
Ukryj metadane
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Przemysław Krysztofiak
Czas wytworzenia: 2022-10-11
Osoba udostępniająca: Ewelina Zawieja
Czas udostępnienia: 2023-09-14 14:28:01
Licznik wejść: 3613