OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Zaświadczenie o samodzielności lokalu

Al. Powstańców Wielkopolskich 16
63-400 Ostrów Wielkopolski
II p. pok.: 321-326
Fax: (062) 737-84-33
e-mail:  
starostwo@powiat-ostrowski.pl 

Godziny przyjmowania interesantów:
poniedziałek-piątek godz.  8:30 – 15:30

Dane do uiszczania płaty  skarbowej:
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim
Wydział Finansowy BOŚ o/Ostrów Wielkopolski – 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Struktura Referatu:

Dyrektor Wydziału
Marcin Woliński 
pok. 326, tel. (062) 737-84-48

Kierownik Referatu 
Dorota Smuga 
pok. 323, tel. (062) 504-83-34

Maciej Gajewski –podinspektor
pok. 321, tel. (062) 737- 84 -90

Aldona Nowak – podinspektor
pok. 325, tel. (062) 737-84-32

Izabela Wróbel – inspektor
pok.  224, tel. (062) 737-84-85

Joanna Jaster – inspektor
pok.  324, tel. (062) 737-84-85

Marcin Czempiński – inspektor
pok. 225, tel. (062) 737-84-32

Elżbieta Walczak- inspektor
pok. 325,  tel. (062) 737-84-32

 PROCEDURA

Zaświadczenie o samodzielności lokalu mieszkalnego, użytkowego, garażu wydawane jest na wniosek każdego kto ma w tym interes prawny.
Zaświadczenie wydawane jest na podstawie danych i materiałów dostarczonych przez wnioskodawcę.

We wniosku należy podać:

 1. Dane identyfikacyjne wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwę instytucji oraz adres) oraz pełnomocnika jeżeli działa w jego imieniu.
 2. Interes prawny jaki ma wnioskodawca w uzyskaniu zaświadczenia (w jakim celu wydaje się zaświadczenie)
 3. Rok zakończenia budowy, przebudowy lub zmiany sposobu użytkowania lokalu.
 4. Określenie przeznaczenia lokalu (zgodnie z pozwoleniem na użytkowanie lub ze zmianą sposobu użytkowania).
 5. Rodzaj lokalu (mieszkalny lub użytkowy), położenie pomieszczeń przynależnych oraz adres.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. Czytelne kopie rysunków z posiadanej przez właściciela dokumentacji. Rysunki przedstawiające rzuty poziome kondygnacji (fragmenty kondygnacji) powinny zawierać jednoznaczny opis pomieszczeń oraz graficzne oznaczenie granic lokalu i pomieszczeń przynależnych.
 2. Dokument świadczący o zakończeniu budowy – kopia pozwolenia na użytkowanie budynku lub zgłoszenia zakończenia budowy bądź dokumentu świadczącego o przeprowadzonej przebudowie lub zmianie sposobu użytkowania lokalu. W przypadku braku takich dokumentów – dla budynków starych – należy podać rok zakończenia budowy.
 3. Oświadczenie właściciela lokalu, złożone na rysunkach, potwierdzające, że przedstawiony na nich stan jest aktualny i po zakończeniu budowy (przebudowy, zmiany sposobu użytkowania) nie zostały wprowadzone żadne zmiany.
 4. Dowód wniesienia należnej opłaty skarbowej.
 5. Pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis.

W przypadku, gdy właściciel nie posiada wymaganej dokumentacji, opisane powyżej w punkcie 1 kopie rysunków mogą być zastąpione:

 1. Inwentaryzacją budowlaną fragmentu budynku zawierającą:
  1. Rzuty poziome fragmentów kondygnacji z opisem pomieszczeń, graficznym oznaczeniem granic lokalu i pomieszczeń przynależnych- przekrój,
  2. Opis (w niezbędnym zakresie).
   Inwentaryzację budowlaną powinna wykonać osoba posiadająca odpowiednie przygotowanie zawodowe
 2. Uproszczonymi rysunkami fragmentu budynku (rzuty i przekrój lub, co najmniej, wysokość pomieszczeń), przedstawiającymi jednoznacznie podstawowe elementy budowlane, opis pomieszczeń, graficznie oznaczone granice lokalu oraz jego położenie względem części wspólnych i innych lokali. Rysunki muszą być opatrzone dodatkowym oświadczeniem - osoby posiadającej stosowne uprawnienia - potwierdzającym, że dany lokal spełnia warunki samodzielności określone w art. 2, ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (jednolity tekst Dz. U. z 2000 r. nr 80, poz. 903 ze zmianami).

Wszystkie oświadczenia powinny być zaopatrzone w datę i podpisane w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej.

Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia o samodzielności lokalu stronie przysługuje zażalenie, składane w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia, do Wojewody Wielkopolskiego, za pośrednictwem Starosty Powiatu Ostrowskiego.

TRYB ODWOŁAWCZY

Stronom przysługuje odwołanie od decyzji w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Starosty Powiatu Ostrowskiego, reprezentowanego przez Wydział Architektury i Budownictwa.

PODSTAWY PRAWNE

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
 • Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 roku - O własności lokali

OPŁATA SKARBOWA

 • od zaświadczenia (za każde– dotyczy lokali użytkowych) – 17 zł
 • za pełnomocnictwo - 17 zł

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Do 7 dni od dnia złożenia wniosku.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Do 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Czas udostępnienia: 2023-01-19
Pokaż metadane