OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Zgłoszenie budowy lub przebudowy z projektem budowlanym/zgłoszenia instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych/zgłoszenia budowy sieci i stacji transformatorowej

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 16
63-400 Ostrów Wielkopolski
II p. pok.: 222-226
Fax: (062) 737-84-33
e-mail:  
starostwo@powiat-ostrowski.pl 

Godziny przyjmowania interesantów:
poniedziałek-piątek godz.  8:30 – 15:30

Dane do uiszczania płaty  skarbowej:
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim
Wydział Finansowy BOŚ o/Ostrów Wielkopolski – 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Struktura Referatu:

Dyrektor Wydziału
Marcin Woliński 
pok. 226, tel. (062) 737-84-48

Kierownik Referatu 
Maciej Gajewski
pok. 223, tel. (062) 737-84-90

Dorota Smuga – inspektor
pok. 222, tel. (062) 737-84-32

Aldona Nowak – pomoc administracyjna
pok. 225, tel. (062) 737-84-32

Izabela Wróbel – inspektor
pok.  224, tel. (062) 737-84-85

Joanna Wierusz – inspektor
pok.  224, tel. (062) 737-84-85

Marcin Czempiński – inspektor
pok. 225, tel. (062) 737-84-32

Elżbieta Walczak- inspektor
pok. 222,  tel. (062) 504-83-33

PROCEDURA

Załączniki do zgłoszenia budowy:

 • wolnostojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane;
 • sieci: elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych, gazowej o cisnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa;
 • wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2.
 • instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych.

I. Wymagane dokumenty:  

 1. Wypełniony formularz zgłoszenia, 
 2. Trzy egzemplarze projektu budowlanego podpisane przez osobę sporządzającą projekt i posiadającą stosowne uprawnienia budowlane,
 3. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 4. Pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu inwestora.

II. Załączniki fakultatywne (załącza się tylko, jeżeli przepisy tego wymagają ze względu na rodzaj zamierzenia budowlanego)

Załączniki wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane:

 1. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeśli jest ona wymagana zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 2. Specjalistyczna opinia, o której mowa w art.33 ust. 3 ustawy - Prawo budowlane, 
 3. Postanowienie o uzgodnieniu projektowych rozwiązań w odpowiednim zakresie z właściwym organem administracji architektoniczno-budowlanej, art. 33 ust. 2 pkt 4 ustawy – Prawo budowlane.

Załączniki wynikające z przepisów szczególnych:  

 1. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej dotyczącej pozwolenia na budowę,
 2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa,
 3. Decyzja zezwalająca na wyłączenie z produkcji gruntów rolnych lub gruntów leśnych przeznaczonych na cele nierolnicze i nieleśne,
 4. Zgoda na usytuowanie obiektu budowlanego przy drodze w odległości mniejszej niż określona w art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

DODATKOWE UWAGI:  

Projekt powinien być wykonany i sprawdzony przez osoby posiadające wymagane uprawnienia budowlane i wpisane na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (izbę architektów, izbę inżynierów budownictwa).
Szczegółowy zakres i formę projektu budowlanego określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 ).

Projekt budowlany powinien być zgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub powinien spełniać wymagania określone w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeśli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Projekt powinien zawierać:
* projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na aktualnej mapie,
* projekt architektoniczno-budowlany,
* w zależności od potrzeb wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych.

Przez prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane należy rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonania robót budowlanych

W przypadku, gdy działka budowlana stanowi użytek rolny lub leśny należy dołączyć stanowisko właściwych organów.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Referacie Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim.

Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Organ w terminie 30/21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia może w drodze decyzji wnieść sprzeciw. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.

W przypadku nierozpoczęcia wykonywania robót budowlanych przed upływem 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia, rozpoczęcie tych robót może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

Właściwy organ zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni od dnia: doręczenia zgłoszenia – informację o dokonaniu zgłoszenia, zawierającą imię, nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres i opis projektowanego obiektu; wniesienia sprzeciwu – informację o dacie jego wniesienia; upływu terminu – informację o braku wniesienia sprzeciwu.

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. - O samorządzie powiatowym

TRYB ODWOŁAWCZY 

Odwołanie wnosi się do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Starosty Ostrowskiego. 

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

OPŁATA SKARBOWA

* od pełnomocnictwa lub jego odpisu - 17,00 zł,
* 1 zł za każdy m2 niemieszkalnej powierzchni użytkowej – nie więcej niż 539 zł
* sieci o długości powyżej 1 km – 2143 zł
* sieci do 1 km – 105 zł
* inne budowle – 155 zł za każdą

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30/21 dni organ nie wniesie sprzeciwu (w przypadku konieczności uzupełnienia zgłoszenia bieg 30/21-dniowego terminu rozpoczyna się od dnia złożenia uzupełnienia t.j. złożenia kompletnego zgłoszenia) nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

 

 

 

Czas udostępnienia: 2021-07-16
Pokaż metadane