OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Referat Ochrony Środowiska

  Koncesja na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych na pow. poniżej 2 ha i wydobyciu do 20 000 m3

  2023-02-15 12:23:46

  Podstawa prawna: art. 15 ust. 1 i 2, art. 16 ust. 2a, art. 103 ust 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku Prawo geologiczne i górnicze (t.j. z 2005 roku, Dz. U. Nr 228, poz. 1947 z późn. zm). Wymagane dokumenty: Wniosek o udzielenie koncesji na...

  Zgłoszenie projektu prac geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi

  2023-02-15 12:23:11

  Podstawa prawna: art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku prawo geologiczne i górnicze Wymagane dokumenty: wniosek dotyczący przedłożenia projektu prac projekt prac geologicznych (4 egz.) zawierający dane określone w art. 32 ust.2 ustawy...

  Decyzja zatwierdzająca projekt prac geologicznych

  2023-02-15 12:22:33

  Podstawa prawna: art. 33 oraz art. 103 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. z 2005 roku, Dz. U. Nr 228, poz. 1947 z późn zm..). Wymagane dokumenty: wniosek o zatwierdzenie projektu prac geologicznych, projekt prac...

  Decyzja o usunięciu drzew lub krzewów utrudniających widoczność sygnałów i pociągów lub eksploatację urządzeń kolejowych albo powodujących zaspy śnieżne

  2023-02-15 12:21:39

  Podstawa prawna: art. 56 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (Dz. U. 2021, poz. 1984 ze zmian.) Wymagane dokumenty: Wniosek Zarządcy Kolei. Opłaty: zwolnione z opłaty skarbowej Termin odpowiedzi: do 30 dni (do 60 dni). Tryb...

  Zgłoszenia do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów Unii Europejskiej

  2023-02-15 12:19:29

  Podstawa prawna: art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 2022, poz. 916 z  późn. zm.) Opłaty: Opłatę skarbową należy wpłacić: Bezgotówkowo – przelewem na niżej wymienione konto: Urząd Miejski w Ostrowie...

  Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenów nieruchomości będących własnością gminy

  2023-02-15 12:17:27

  Podstawa prawna: art. 83 ust. 1 w związku z art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 916 ze zm.). Starosta wydaje zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, w odniesieniu do nieruchomości będących...

  Zezwolenie na zbieranie odpadów

  2023-02-15 12:14:22

  Wydawanie zezwoleń na zbieranie odpadów w ilości nieprzekraczającej 3000,00 Mg/rok Wniosek Art. 42 ust 1. Ustawa o odpadach (t. j. Dz.U. z 2022r., poz. 699) zezwolenie na zbieranie odpadów w ilości nie przekraczającej 3000,00 Mg/rok  wydaje...

  Zezwolenie na przetwarzanie odpadów

  2023-02-15 12:12:30

  Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania (odzysku lub unieszkodliwiania) odpadów Wniosek Art. 42 ust 2 Ustawa o odpadach (t. j. Dz.U. z 2022r., poz. 699) wymagane dane i załączniki:  numer identyfikacji...

  Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

  2023-02-15 12:09:56

  Wydawanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w ilościach powyżej 1 tony rocznie lub odpadów innych niż niebezpieczne powstających w ilości powyżej 5 tysięcy ton rocznie, jeżeli powstają w związku z eksploatacją instalacji...

  Decyzja zatwierdzająca program gospodarowania odpadami wydobywczymi

  2023-02-15 11:43:10

  Podstawa prawna: art. 11 ust. 1, 2, art. 9 ust. 1 (t.j.  Dz.U. z 2022r., poz. 2336), ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych. Decyzję wydaje się po zaciągnięciu opinii właściwego dyrektora okręgowego urzędu górniczego oraz właściwego...

  Zgoda na zamknięcie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych

  2023-02-15 11:42:11

  Podstawa prawna: art. 30 ust. 1, 3 ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych.( t.j. Dz.U. z 2022r., poz.2336) Wymagane dokumenty: Posiadacz odpadów prowadzący obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych składa do właściwego organu...

  Zgłoszenie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne

  2023-02-15 11:34:17

  Podstawa prawna: art. 152 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. 2022, poz. 2556 z późn. zm.) Wymagane dokumenty: Zgłoszenie instalacji, powinno być dokonane na formularzu zgłoszenia instalacji wytwarzających pola...

  Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia

  2023-02-15 11:32:29

  Podstawa prawna: art. 152 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. 2022, poz. 2556 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga...

  Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

  2023-02-15 11:30:27

  Podstawa prawna: art. 180 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2022, poz. 2556 z późn. zm.) Wymagane dokumenty: wniosek na wprowadzanie zanieczyszczeń pyłowo - gazowych do powietrza wykonany zgodnie z art. 184 ust...

  Pozwolenie zintegrowane

  2023-02-15 11:29:52

  Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietna 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 z póź. zm.), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie...

  Zaświadczenie potwierdzające prowadzenie przez podmiot, który nabywa paliwo stałe, instalacji spalania o nominalnej mocy cieplnej większej niż 1 MW, opalanej paliwem stałym

  2023-02-15 11:29:20

  Zaświadczenie zgodnie z art. 6b ust. 4 ustawy o monitorowaniu i kontrolowaniu jakości paliw jest ważne przez rok, licząc od dnia jego wystawienia. Niezbędne dokumenty: Wniosek o wydanie zaświadczenia złożony przez osobę posiadającą tytuł prawny do...

  Zezwolenie upoważniające do uczestnictwa w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

  2023-02-15 11:28:57

  Podstawa prawna: art. 41 pkt 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz.U. 2022, poz. 1092 z późn. zmian.) Wymagane dokumenty: Wniosek o wydanie zezwolenia sporządzony zgodnie z art.42 ustawy...