OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Referat Rejestracji Pojazdów

  Strony: 1 2

  Rejestracja nowego pojazdu zakupionego w kraju

  2019-02-04 13:01:31

  WYMAGANE DOKUMENTY: Wniosek o rejestrację pojazdu (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej) Załączniki: dowód własności pojazdu; karta pojazdu; wyciąg ze świadectwa homologacji albo odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji;...

  Rejestracja używanego pojazdu zakupionego w kraju

  2019-02-04 13:00:48

  WYMAGANE DOKUMENTY: Wniosek o rejestrację pojazdu (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej) Załączniki: dowód własności pojazdu; dowód rejestracyjny pojazdu; karta pojazdu, jeżeli była wydana; tablice rejestracyjne; w przypadku...

  Rejestracja używanego pojazdu sprowadzonego z Unii Europejskiej (KARTA USŁUG – 01)

  2019-02-04 12:58:37

   WYMAGANE DOKUMENTY: Wniosek o rejestrację pojazdu (dostępny  w urzędzie lub na stronie internetowej) Załączniki: dowód własności pojazdu; dowód rejestracyjny pojazdu, jeżeli pojazd był zarejestrowany; tablice rejestracyjne, a w przypadku...

  Rejestracja pojazdu marki SAM

  2019-02-04 12:56:39

  (KARTA USŁUG – 05)  WYMAGANE DOKUMENTY: Wniosek o rejestrację pojazdu (dostępny  w urzędzie lub na stronie internetowej) Załączniki: oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań, że wnioskodawca jest...

  Wpisywanie wykładowców do ewidencji

  2013-03-26 14:53:18

  Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy – o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011r. Nr 30 poz. 151 z późn. zm.) ewidencję wykładowców nauki jazdy prowadzi starosta właściwy ze względu na miejsce ich zamieszkania.

  Wpisywanie instruktorów do ewidencji i wydawanie legitymacji.

  2013-03-26 10:27:52

  Zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy – o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011r. Nr 30 poz. 151 z późn. zm.) ewidencję instruktorów nauki jazdy prowadzi starosta właściwy ze względu na miejsce ich zamieszkania.

  Zasady wpisywania do rejestru przedsiębiorców prowadzących Ośrodki Szkolenia Kierowców

  2013-03-26 09:55:01

  Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 i Nr...

  Zasady wpisywania Stacji Kontroli Pojazdów do rejestru

  2011-02-01 13:59:06

  Starosta jest organem, który w oparciu o art. 83 ust. 3 ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 ze zmianami) oraz ustawę z dnia 2 lipca 2004 r. – O swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004r. Nr 173...

  Zasady wpisywania Ośrodków Szkolenia Kierowców do rejestru

  2011-02-01 13:06:21

  Starosta jest organem, który w oparciu o art. 103 ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 ze zmianami) oraz ustawę z dnia 2 lipca 2004 r. – O swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z...

  Nadawanie uprawnień imiennych diagnosty

  2011-02-01 11:34:17

  Starosta jest organem, który w oparciu o art. 84 ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 ze zmianami) oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów (Dz. U....

  Strony: 1 2