OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
  2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
    w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
    e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
    • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
      rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
    • w celach archiwalnych.
  3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
  4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
  5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
  6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
    • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
    • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
    • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Referat Rejestracji Pojazdów

    Strony: 1 2

    Rejestracja pojazdu marki SAM

    2023-02-16 13:00:23

    (KARTA USŁUG – 05)  WYMAGANE DOKUMENTY: Wniosek o rejestrację pojazdu (dostępny  w urzędzie lub na stronie internetowej) Załączniki: oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań, że wnioskodawca jest...

    Rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terenie Unii Europejskiej(KARTA USŁUG – 04)

    2023-02-16 13:00:06

    WYMAGANE DOKUMENTY: Wniosek o rejestrację pojazdu (dostępny  w urzędzie lub na stronie internetowej) Załączniki: dowód własności pojazdu; świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o...

    Rejestracja używanego pojazdu sprowadzonego z Unii Europejskiej(KARTA USŁUG – 01)

    2023-02-16 12:59:42

     WYMAGANE DOKUMENTY: Wniosek o rejestrację pojazdu (dostępny  w urzędzie lub na stronie internetowej) Załączniki: dowód własności pojazdu; dowód rejestracyjny pojazdu, jeżeli pojazd był zarejestrowany; tablice rejestracyjne, a w przypadku...

    Rejestracja nowego pojazdu zakupionego w kraju

    2023-02-16 12:59:24

    WYMAGANE DOKUMENTY: Wniosek o rejestrację pojazdu (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej) Załączniki: dowód własności pojazdu; karta pojazdu; wyciąg ze świadectwa homologacji albo odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji;...

    Wpisywanie instruktorów do ewidencji i wydawanie legitymacji

    2023-01-13 15:02:13

    Zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy – o kierujących pojazdami ewidencję instruktorów nauki jazdy prowadzi starosta właściwy ze względu na miejsce ich zamieszkania.

    Zasady wpisywania do rejestru przedsiębiorców prowadzących Ośrodki Szkolenia Kierowców

    2022-03-10 14:59:44

    Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 i Nr 239, poz. 1593)...

    Wpisywanie wykładowców do ewidencji

    2022-03-10 14:53:56

    Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy – o kierujących pojazdami ewidencję wykładowców nauki jazdy prowadzi starosta właściwy ze względu na miejsce ich zamieszkania.

    Strony: 1 2