OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Referat Wydawania Uprawnień dla Kierowców

  Strony: 1 2

  Wydanie prawa jazdy z uwagi na zmianę danych

  2023-11-30 13:49:17

  Osoba posiadająca prawo jazdy jest obowiązana zawiadomić starostę o zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych w nim zawartych w terminie 30 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia. Na wniosek osoby uprawnionej, starosta wydaje nowy dokument...

  Uzyskanie profilu kandydata na kierowcę

  2023-11-30 13:48:03

  Osoba ubiegająca się o prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem, przed przystąpieniem do szkolenia w zakresie danej kategorii, składa właściwemu organowi dokumenty, na podstawie których właściwy organ wydający prawo jazdy lub pozwolenie,...

  Rozszerzenie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne

  2023-11-30 13:46:40

  Kierować pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne może osoba, która: 1. ukończyła 21 lat; 2. posiada prawo jazdy odpowiedniej do rodzaju pojazdu kategorii; 3. uzyskała orzeczenie: a) lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do...

  Wydanie pozwolenia na kierowanie tramwajem

  2023-11-30 13:44:22

  Dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnienia do kierowania tramwajem, jest pozwolenie na kierowanie tramwajem. Jest ono wydawane przez starostę na okres 5 lat, nie dłużej jednak niż na okres wynikający z terminu ważności orzeczenia lekarskiego i...

  Przedłużenie okresu ważności pozwolenia na kierowanie tramwajem

  2023-11-30 13:43:39

  Pozwolenie na kierowanie tramwajem jest wydawane na okres 5 lat, nie dłużej jednak niż na okres wynikający z terminu ważności orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego. Okres ważności pozwolenia na kierowanie tramwajem jest przedłużany przez...

  Złożenie wniosku o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia drogą elektroniczną

  2023-11-30 13:42:53

  Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem może być złożony w postaci elektronicznej....

  Zwrot prawa jazdy zatrzymanego na okres nieprzekraczający roku

  2023-11-30 13:41:53

  Zwrot zatrzymanego prawa jazdy następuje po ustaniu przyczyny zatrzymania oraz po uiszczeniu opłaty skarbowej.   Wymagane dokumenty: 1. Wniosek o zwrot zatrzymanego prawa jazdy. 2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej. 3. Odpowiednio orzeczenie lekarskie...

  Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym

  2023-11-30 13:40:31

  Przed wymianą prawa jazdy należy uzyskać profil kandydata na kierowcę, złożyć z wynikiem pozytywnym część teoretyczną egzaminu państwowego oraz przedstawić uwierzytelnione tłumaczenie zagranicznego prawa jazdy. Prawo jazdy określonej kategorii...

  Wymiana karty motorowerowej na prawo jazdy kat. AM

  2023-11-30 13:39:38

  Karta motorowerowa wydana na podstawie przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym, zachowuje ważność do czasu ukończenia przez jej posiadacza 18 roku życia. Karta motorowerowa podlega wymianie, na koszt osoby uprawnionej, na prawo jazdy kategorii AM, o...

  Wpis do prawa jazdy (kod 95) i wydanie profilu kierowcy zawodowego (PKZ)

  2023-11-30 13:38:44

  Starosta dokonuje w prawie jazdy wpisu potwierdzającego odbycie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo szkolenia okresowego. Wpis jest...

  Wydanie karty kwalifikacji kierowcy (KKK) i profilu kierowcy zawodowego (PKZ)

  2023-11-30 13:37:35

  Każdy starosta wydaje kartę kwalifikacji kierowcy i dokonuje w tej karcie wpisu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej...

  Wydanie prawa jazdy

  2023-11-30 13:36:25

  Prawo jazdy określonej kategorii jest wydawane przez starostę po ukończeniu właściwego szkolenia oraz po otrzymaniu od ośrodka egzaminowania informacji o pozytywnym wyniku egzaminu państwowego.   Wymagane dokumenty: 1. Dowód uiszczenia opłaty za...

  Wydanie wtórnika prawa jazdy

  2023-11-30 13:35:33

  Osoba posiadająca prawo jazdy jest obowiązana zawiadomić starostę o utracie tego dokumentu lub jego zniszczeniu w stopniu powodującym nieczytelność w terminie 30 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia. Na wniosek osoby uprawnionej, starosta wydaje...

  Zwrot prawa jazdy zatrzymanego na okres przekraczający rok

  2023-11-30 13:34:42

  Zwrot zatrzymanego prawa jazdy następuje po ustaniu przyczyny zatrzymania oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej. Jeżeli od dnia zatrzymania prawa jazdy upłynął okres przekraczający rok, warunkiem zwrotu prawa jazdy jest uzyskanie pozytywnego wyniku...

  Zwrot prawa jazdy zatrzymanego na okres nieprzekraczający roku

  2023-11-30 13:33:57

  Zwrot zatrzymanego prawa jazdy następuje po ustaniu przyczyny zatrzymania oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej. Jeżeli od dnia zatrzymania prawa jazdy upłynął okres przekraczający rok, warunkiem zwrotu prawa jazdy jest uzyskanie pozytywnego wyniku...

  Przywrócenie cofniętego uprawnienia

  2023-11-30 13:31:04

  Starosta wydaje decyzję administracyjną o przywróceniu uprawnienia do kierowania pojazdami po ustaniu przyczyn które spowodowały jego cofnięcie, oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej. Jeżeli uprawnienie do pojazdami silnikowymi zostało cofnięte na...

  Wymiana ważnego krajowego prawa jazdy wydanego za granicą

  2023-11-30 13:25:58

  Osoba posiadająca ważne krajowe prawo jazdy wydane za granicą przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, państwo- stronę konwencji o ruchu drogowym lub odpowiadające wzorowi prawa jazdy określonemu w tej konwencji (podpisanej w Genewie dnia 19...

  Wymiana prawa jazdy na podstawie art. 150

  2023-11-30 13:25:19

  Poprzedni druk  prawa jazdy (papierowe książeczki) dokumenty uprawniające do kierowania pojazdami silnikowymi wydane do dnia 30 czerwca 1999 r.   Wymagane dokumenty: 1. Wniosek o wymianę prawa jazdy. 2. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy....

  Przedłużenie ważności prawa jazdy określonej kategorii

  2023-11-30 13:24:47

  Okres ważności prawa jazdy określonej kategorii jest przedłużany, na wniosek osoby zainteresowanej, w formie wymiany prawa jazdy.   Wymagane dokumenty: 1. Wniosek o wydanie prawa jazdy. 2. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy. 3. Kolorowa...

  Wydanie międzynarodowego prawa jazdy

  2023-11-30 13:24:07

  Międzynarodowe prawo jazdy jest wydawane przez każdego starostę, na wniosek osoby zainteresowanej, za opłatą na podstawie krajowego prawa jazdy. Międzynarodowe prawo jazdy jest wydawane w zakresie posiadanych uprawnień na okres 1 roku (Konwencja...

  Strony: 1 2