OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Referat Wydawania Uprawnień dla Kierowców

  Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym.

  2020-06-29 13:26:22

  Przed wymianą prawa jazdy należy uzyskać profil kandydata na kierowcę, złożyć z wynikiem pozytywnym część teoretyczną egzaminu państwowego oraz przedstawić uwierzytelnione tłumaczenie zagranicznego prawa jazdy. Prawo jazdy określonej kategorii...

  Wymiana karty motorowerowej na prawo jazdy kat. AM

  2020-06-29 13:25:15

  Procedura nr SP/KmD-26 Skrócony opis sprawy: Karta motorowerowa wydana na podstawie przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym, zachowuje ważność do czasu ukończenia przez jej posiadacza 18 roku życia. Karta motorowerowa podlega wymianie, na koszt osoby...

  Przywrócenie cofniętego uprawnienia

  2020-06-29 13:24:41

  Starosta wydaje decyzję administracyjną o przywróceniu uprawnienia do kierowania pojazdami po ustaniu przyczyn które spowodowały jego cofnięcie, oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej. Jeżeli uprawnienie do pojazdami silnikowymi zostało cofnięte na...

  Uzyskanie PKK na egzamin kontrolny w przypadku zatrzymania prawa jazdy na okres przekraczający I rok lub w przypadku cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami

  2020-06-29 13:19:09

  Wymagane dokumenty: wniosek (dostępny w urzędzie) jedna aktualna kolorowa  fotografia o wym. 3,5 x 4,5 cm w pozycji lewego profilu z widocznym lewym uchem, dowód osobisty do wglądu Miejsce złożenia dokumentów: Starostwo Powiatowe w Ostrowie...

  Uzyskanie PKK po nie zdanym egzaminie w przypadku gdy dokumenty znajdują się w depozycie tut. Urzędu

  2020-06-29 13:17:03

  W wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego przyjmowane są dokumenty osób, ubiegających się o prawo jazdy, które ukończyły odpowiednie szkolenie po dniu 01.07.1998r. Wymagane dokumenty: wniosek (dostępny w urzędzie) wraz z załącznikami: jedna...

  Wymiana prawa jazdy w celu dokonania wpisu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub ukończenie szkolenia okresowego

  2020-06-29 13:14:55

  Wymagane dokumenty : wniosek ( dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej) załączniki: jedna aktualna kolorowa  fotografia o wym. 3,5 x 4,5 cm w pozycji lewego profilu z widocznym lewym uchem, kopia świadectwa kwalifikacji zawodowej...

  Wydanie prawa jazdy z uwagi na zmianę danych

  2020-06-29 13:10:39

  Osoba posiadająca prawo jazdy obowiązana zawiadomić Starostę o zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych w nim zawartych w terminie 30 dni  od dnia zaistnienia tego zdarzenia. Na wniosek osoby uprawnionej, starosta wydaje nowy dokument prawa...

  Tworzenie profilu kandydata na kierowcę (PKK)

  2020-06-29 13:07:02

  Profil kandydata na kierowcę (PKK) tworzony jest przed przystąpieniem do szkolenia dla każdej osoby ubiegającej się o prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem, przed przystąpieniem do szkolenia w zakresie danej kategorii, składa właściwemu...

  Wydanie prawa jazdy po egzaminie

  2020-06-29 13:03:03

  Prawo jazdy określonej kategorii jest wydawane przez Starostę po ukończeniu właściwego szkolenia oraz po otrzymaniu od ośrodka egzaminowania informacji o pozytywnym wyniku egzaminu państwowego. Wymagane dokumenty: wniosek  wraz z załącznikami...

  Wymiana prawa jazdy wydanego przed 01.07.1999r.

  2020-06-29 13:01:37

  Wymagane dokumenty: Wniosek o wymianę prawa jazdy  (dostępny w urzędzie) załączniki: Kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca...

  Wymiana prawa jazdy w celu dokonania wpisu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub ukończenie szkolenia okresowego.

  2020-06-29 13:00:10

  Starosta dokonuje w prawie jazdy wpisu potwierdzającego odbycie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo szkolenia okresowego, o których...

  Wydanie wtórnika prawa jazdy z uwagi na utratę lub zniszczenie

  2020-06-29 12:58:34

  Osoba posiadająca prawo jazdy jest  obowiązana zawiadomić Starostę o utracie tego dokumentu lub jego zniszczeniu w stopniu powodującym nieczytelność w terminie 30 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia. Na wniosek osoby uprawnionej, starosta wydaje...

  Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne

  2020-06-29 12:57:38

  Skrócony opis sprawy: Kierować pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne może osoba, która: ukończyła 21 lat; posiada prawo jazdy odpowiedniej do rodzaju pojazdu kategorii; uzyskała orzeczenie: lekarskie o braku...

  Wydanie międzynarodowego prawa jazdy

  2020-06-29 12:49:49

  Międzynarodowe prawo jazdy jest wydawane za opłatą na podstawie krajowego prawa jazdy na okres 3 lat. Okres jego ważności nie może jednak przekraczać terminu ważności krajowego prawa jazdy. Wymagane dokumenty: Wniosek o wydanie międzynarodowego...

  Zwrot prawa jazdy zatrzymanego na okres nieprzekraczający roku

  2020-06-29 12:01:13

  Zwrot zatrzymanego prawa jazdy następuje po ustaniu przyczyny zatrzymania oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej.   Wymagane dokumenty: Wniosek o zwrot zatrzymanego prawa jazdy. Dowód uiszczenia opłaty ewidencyjnej. Odpowiednio orzeczenie...

  Przedłużenie ważności prawa jazdy

  2020-06-29 11:50:02

  Okres ważności prawa jazdy określonej kategorii jest przedłużany, na wniosek osoby zainteresowanej, w formie wymiany prawa jazdy. Wymagane dokumenty: Wniosek o wydanie prawa jazdy. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy oraz opłaty...

  Zwrot prawa jazdy zatrzymanego na okres przekraczający rok

  2020-06-29 11:42:32

  Zwrot zatrzymanego prawa jazdy następuje po ustaniu przyczyny zatrzymania oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej. Jeżeli od dnia zatrzymania prawa jazdy upłynął co najmniej rok, warunkiem wydania prawa jazdy jest uzyskanie pozytywnego wyniku...