OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Referat Rejestracji Pojazdów

  Strony: 1 2

  Rejestracja profesjonalna

  2019-07-11 10:37:37

  Podmiot uprawniony, czyli: przedsiębiorca posiadający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedzibę, a w przypadku przedsiębiorcy posiadającego siedzibę za granicą - oddział, zajmujący się produkcją, dystrybucją (sprzedażą prowadzoną w ramach...

  Wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej

  2019-02-05 12:51:37

  1. WYMAGANE DOKUMENTY: Wniosek (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej) Załączniki: zaświadczenie ze stacji diagnostycznej stwierdzające brak, utratę lub zniszczenie tabliczki znamionowej; w przypadku załatwiania sprawy przez...

  Nadanie cech identyfikacyjnych – numer podwozia/nadwozia/ramy

  2019-02-05 12:50:45

  Starosta właściwy w sprawach rejestracji pojazdu wydaję decyzję o nadaniu cech identyfikacyjnych w przypadku pojazdu: zbudowanego przy wykorzystaniu nadwozia, podwozia lub ramy konstrukcji własnej, którego markę określa się jako SAM, w którym...

  Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności

  2019-02-05 12:49:44

  1.WYMAGANE DOKUMENTY: Wniosek (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej) Załączniki: dowód rejestracyjny; karta pojazdu, jeżeli była wydana; tablice rejestracyjne; dokument potwierdzający trwałą i zupełną utratę posiadania pojazdu bez...

  Wyrejestrowanie pojazdu z uwagi na zniszczenie (kasację) za granicą

  2019-02-05 12:48:28

  1. WYMAGANE DOKUMENTY: Wniosek (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej) Załączniki: dowód rejestracyjny; karta pojazdu, jeżeli była wydana; tablice rejestracyjne; dokument potwierdzający zniszczenie pojazdu za granicą e wraz z...

  Wyrejestrowanie pojazdu z uwagi na sprzedaż za granicę

  2019-02-05 12:47:42

  WYMAGANE DOKUMENTY: Wniosek (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej) Załączniki: dokument potwierdzający zbycie pojazdu za granicę; oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań dotyczące zbycia...

  Wyrejestrowanie pojazdu z uwagi na demontaż (kasację)

  2019-02-05 12:46:59

  WYMAGANE DOKUMENTY: Wniosek (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej) Załączniki: dowód rejestracyjny; karta pojazdu, jeżeli była wydana; tablice rejestracyjne; zaświadczenie o demontażu pojazdu lub równoważny dokument wydany w innym...

  Wyrejestrowanie pojazdu z uwagi na kradzież

  2019-02-05 12:46:19

  WYMAGANE DOKUMENTY: Wniosek (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej) Załączniki: dowód rejestracyjny; karta pojazdu, jeżeli była wydana; oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań na okoliczność...

  Wtórnik tablic rejestracyjnych w przypadku kradzieży

  2019-02-05 12:45:39

  WYMAGANE DOKUMENTY: Wniosek (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej) Załączniki: dowód rejestracyjny; karta pojazdu, jeżeli była wydana; zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży tablic...

  Wtórnik tablic rejestracyjnych w przypadku zagubienia

  2019-02-05 12:44:57

  WYMAGANE DOKUMENTY: Wniosek (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej) Załączniki: dowód rejestracyjny; karta pojazdu, jeżeli była wydana; oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań na okoliczność...

  Wtórnik tablic rejestracyjnych w przypadku zniszczenia

  2019-02-05 12:44:05

  WYMAGANE DOKUMENTY: Wniosek (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej) Załączniki: dowód rejestracyjny; karta pojazdu, jeżeli była wydana; tablice rejestracyjne; w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub jednego ze...

  Odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego

  2019-02-05 12:43:23

  WYMAGANE DOKUMENTY: Wniosek (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej) Załączniki: pokwitowanie wystawione przez organ kontroli ruchu drogowego za zatrzymany dowód rejestracyjny; zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym...

  Wtórnik nalepki kontrolnej

  2019-02-04 13:08:42

  1. WYMAGANE DOKUMENTY: Wniosek (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej) Załączniki: dowód rejestracyjny; karta pojazdu, jeżeli była wydana; oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań; w przypadku...

  Wtórnik karty pojazdu

  2019-02-04 13:07:27

  WYMAGANE DOKUMENTY: Wniosek (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej) Załączniki: dowód rejestracyjny; oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań, dotyczące okoliczności utraty karty pojazdu; w...

  Wtórnik dowodu rejestracyjnego w przypadku zniszczenia

  2019-02-04 13:06:38

  WYMAGANE DOKUMENTY: Wniosek (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej) Załączniki: wyciąg z rejestru badań technicznych pojazdów prowadzonego przez stację kontroli pojazdów, jeżeli termin następnych badań technicznych pojazdu nie jest...

  Wtórnik dowodu rejestracyjnego w przypadku utraty

  2019-02-04 13:06:06

  WYMAGANE DOKUMENTY: Wniosek (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej) Załączniki: wyciąg z rejestru badań technicznych pojazdów prowadzonego przez stację kontroli pojazdów, określający termin następnego badania technicznego pojazdu (w...

  Zgłoszenie sprzedaży pojazdu

  2019-02-04 13:05:01

  WYMAGANE DOKUMENTY: Oświadczenie o sprzedaży pojazdu  (dostępne w urzędzie lub na stronie internetowej) Załączniki: dokument na podstawie którego nastąpiło zbycie pojazdu; w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub jednego ze...

  Wymiana dowodu rejestracyjnego spowodowana brakiem miejsca na wpisy

  2019-02-04 13:04:04

  KARTA USŁUG – 07

  Rejestracja pojazdu zabytkowego

  2019-02-04 13:02:56

  WYMAGANE DOKUMENTY: Wniosek o rejestrację pojazdu (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej) Załączniki: dowód własności pojazdu; dowód rejestracyjny pojazdu;  tablice rejestracyjne; uwierzytelniona kopia decyzji w sprawie wpisania...

  Rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terenie Unii Europejskiej (KARTA USŁUG – 04)

  2019-02-04 13:02:16

  WYMAGANE DOKUMENTY: Wniosek o rejestrację pojazdu (dostępny  w urzędzie lub na stronie internetowej) Załączniki: dowód własności pojazdu; świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o...

  Strony: 1 2