OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Referat Transportu Drogowego i Publicznego

  KOMUNIKAT 3/2023 dot. przedsiębiorców posiadających licencje na wykonywanie transportu drogowego osób: samochodem osobowym i/lub pojazdem konstrukcyjnie przeznaczonym do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą

  2023-10-27 13:28:40

  Zgodnie z art. 8 ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw licencje na wykonywanie transportu drogowego osób:  samochodem osobowym i pojazdem konstrukcyjnie przeznaczonym do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób...

  Wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób

  2023-09-14 14:28:01

  Podjęcie i zarobkowe wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób: samochodem osobowym, pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą wymaga uzyskania...

  Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy (spedycja)

  2023-09-14 09:02:02

  Podjęcie i zarobkowe wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy (spedycja) wymaga uzyskania odpowiedniej licencji. Licencje wydawane są na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym –...

  Usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym

  2023-09-14 09:01:24

  Zgodnie z art. 130a ust. 1, 1a i 2 ww. ustawy pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela  w przypadku:  pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu, nieokazania przez...

  Wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym

  2023-09-14 09:00:28

  UWAGA Na podstawie ustawy z dnia 12 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, których termin ważności upływa w dniu 31 grudnia 2022 r.,...

  Wydawanie zaświadczeń na wykonywanie przewozów na potrzeby własne osób lub rzeczy w krajowym transporcie drogowym

  2023-09-14 08:59:20

  Przewozy drogowe na potrzeby własne mogą być wykonywane po uzyskaniu zaświadczenia potwierdzającego zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenia przewozów drogowych jako działalności pomocniczej w stosunku do jego działalności gospodarczej....

  Wydawanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy

  2023-09-14 08:58:10

  Podjęcie i zarobkowe wykonywanie transportu drogowego wymaga uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy. Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wydawane są na podstawie ustawy z dnia 6 września...

  Uzyskanie dodatkowego wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub z licencji na krajowy transport drogowy wydanej przed 15.08.2013 r. oraz zmiana licencji wydanej przed 15.08.2013r.

  2023-09-14 08:57:15

  I. Wnioskowanie o dodatkowy wypis z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Należy przedłożyć: Kserokopie dokumentów (oryginały do wglądu) potwierdzających spełnianie wymogu zdolności finansowej zgodnie z art. 7 rozporządzenia...

  Wydawanie zaświadczenia o liczbie pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, w celu uzyskania licencji wspólnotowej lub wypisu z tej licencji

  2023-09-14 08:55:00

  Wydanie zaświadczenia dla przewoźników posiadających zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego o liczbie pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) 1071/2009, w celu...

  KOMUNIKAT! – ZMIANA GODZIN OTWARCIA REFERATU TRANSPORTU DROGOWEGO I PUBLICZNEGO

  2023-09-08 09:21:29

  Referat Transportu Drogowego i Publicznego   czynny jest w godzinach: poniedziałek  8:00-16:00 wtorek - piątek 8:00-15:00

  KOMUNIKAT 1/2023 dot. obowiązku dostosowania do nowych wymagań w zakresie bazy eksploatacyjnej

  2023-02-21 10:46:42

  Referat Transportu Drogowego i Publicznego przypomina, iż  na podstawie art. 5 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 209...

  KOMUNIKAT 2/2023 dot. oświadczenia o liczbie osób zatrudnionych

  2023-02-21 10:46:13

  Referat Transportu Drogowego i Publicznego uprzejmie informuje, że zgodnie z treścią art. 7a ust. 8 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 2201) po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika...

  Ogólny schemat kontroli przedsiębiorców posiadających uprawnienia transportowe

  2022-11-16 14:07:46

  Kontrola przeprowadzana jest na podstawie art. 84 ust. 1 oraz art. 89c ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporciedrogowym oraz ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców

  Ogólny schemat kontroli przedsiębiorców posiadających zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne

  2022-11-16 11:23:32

  Kontrola przeprowadzana jest na podstawie art. 84 ust. 1 oraz art. 89c ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców

  Pismo o aktualnym wykazie pojazdów do zaświadczenia/zezwolenia/licencji oraz tabele wykazu pojazdów

  2022-03-02 10:01:43