OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Referat Leśnictwa i Ochrony Środowiska

  Strony: 1 2

  Rejestracj jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m

  2024-05-10 14:00:51

  Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m - system REJA24 Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m przepisy ustawy stosuje się do...

  Informacja w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Ostrowskiego spółkom wodnym

  2024-04-26 13:53:44

  I N F O M A C J A w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Ostrowskiego spółkom wodnym Rada Powiatu Ostrowskiego w dniu 27 marca 2024 roku podjęła uchwałę nr LXIV/410/2024 w sprawie: określenia zasad i trybu postępowania w sprawie...

  Decyzja zezwalająca na pozyskanie drewna w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją o której mowa w art. 19 ustawy – w przypadkach losowych

  2024-04-19 11:06:45

  Podstawa prawna: art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2024r, poz. 530) Wymagane dokumenty: wniosek posiadacza lasu: kserokopia dokumentu (np. aktu notarialnego, umowa dzierżawy itp.,) potwierdzającego  prawo do...

  Decyzja zatwierdzająca zadania z zakresu gospodarki leśnej na podstawie inwentaryzacji stanu lasu

  2024-04-19 11:06:16

  Podstawa prawna: art. 19 pkt 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2024, poz. 530) Wymagane dokumenty: wniosek, kserokopia dokumentu (np. aktu notarialnego, umowa dzierżawy itp.,) potwierdzającego  prawo do dysponowania...

  Decyzja zezwalająca na przetrzymywanie (schwytanie) zwierzyny łownej (w szczególnych przypadkach)

  2024-04-19 11:05:48

  Podstawa prawna: art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (t.j.Dz. U. z 2023r, poz.1082) Wymagane dokumenty: wniosek (podanie) strony dowód uiszczenia opłaty skarbowej Opłaty: opłata skarbowa za wniosek - 10 zł na...

  Decyzja zezwalająca na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców

  2024-04-19 11:05:34

  Podstawa prawna: art. 10 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (t.j.Dz. U. z 2023r., poz. 1082) Wymagane dokumenty: wniosek właściciela zwierzęcia wraz z załącznikami:   - oświadczenie o znajomości stosownych przepisów, - kopia...

  Decyzja zezwalająca na zmianę lasu na użytek rolny w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzeb właścicieli lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa

  2024-04-19 11:05:20

  Podstawa prawna: art. 13 ust. 2, 3 pkt. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2024r., poz. 530) Wymagane dokumenty: wniosek o zmianę przeznaczenia lasu na użytek rolny z podaniem numeru ewidencyjnego działki, położenie...

  Wniosek o wydanie zaświadczenia dotyczącego objęcia działki/działek uproszczonym planem urządzenia lasu

  2024-04-19 11:03:34

  Podstawa prawna:art. 217 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. 2024r., poz. 572) w związku z art. 38 a i 37 b pkt 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2024r., poz. 530) Wymagane dokumenty: wniosek, opłata skarbowa za...

  Decyzja dot. wyłączenia gruntów z produkcji rolnej

  2024-04-19 11:02:53

  Podstawa prawna:  Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2024 r.,poz. 82 ze zm.).  Wymagane dokumenty:    decyzja o lokalizacji celu publicznego lub decyzja o warunkach zabudowy i...

  Decyzja nakazująca właścicielom lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa wykonanie obowiązków w zakresie trwałego utrzymania lasów i zapewnienia ciągłości ich użytkowania,

  2024-04-19 11:01:36

  Podstawa prawna: art. 24 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2024., poz. 530) Wymagane dokumenty: Wniosek nadleśnictwa Opłaty: nie pobiera się. Termin odpowiedzi: 30 dni daty stwierdzenia niewykonania zadań. Tryb odwoławczy:...

  Pozwolenie zintegrowane

  2024-04-11 13:46:39

  Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietna 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r., poz. 54), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie...

  Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

  2024-04-11 13:45:16

  Wydawanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w ilościach powyżej 1 tony rocznie lub odpadów innych niż niebezpieczne powstających w ilości powyżej 5 tysięcy ton rocznie, jeżeli powstają w związku z eksploatacją instalacji...

  Zezwolenie na przetwarzanie odpadów

  2024-04-11 13:42:16

  Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania (odzysku lub unieszkodliwiania) odpadów Wniosek Art. 42 ust 2 Ustawa o odpadach (t. j. Dz.U. z 2022r., poz. 699) wymagane dane i załączniki:  numer identyfikacji...

  Zezwolenie na zbieranie odpadów

  2024-04-11 13:39:33

  Wydawanie zezwoleń na zbieranie odpadów w ilości nieprzekraczającej 3000,00 Mg/rok Wniosek Art. 42 ust 1. Ustawa o odpadach (t. j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.) zezwolenie na zbieranie odpadów w ilości nie przekraczającej 3000,00 Mg/rok...

  Zgłoszenia do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów Unii Europejskiej

  2024-04-11 12:40:57

  Podstawa prawna: art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 2022, poz. 916 z  późn. zm.) Opłaty: 26 zł Opłatę skarbową należy wpłacić: Bezgotówkowo – przelewem na niżej wymienione konto: Urząd Miejski w...

  Zezwolenie upoważniające do uczestnictwa w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

  2024-04-11 10:58:57

  Podstawa prawna: art. 41 pkt 2 ustawy z dnia 12 czerwca  2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz.U. 2023, poz. 589 z późn. zmian.) Wymagane dokumenty: Wniosek o wydanie zezwolenia sporządzony zgodnie z art. 53...

  Zgłoszenie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne

  2024-04-11 10:56:02

  Podstawa prawna: art. 152 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. 2024, poz. 54) Obowiązkiem zgłoszenia objęte są: stacje elektroenergetyczne lub napowietrzne linie elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie...

  Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

  2024-04-11 10:49:50

  Podstawa prawna: art. 180 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2024, poz. 54) Wymagane dokumenty: wniosek na wprowadzanie zanieczyszczeń pyłowo - gazowych do powietrza wykonany zgodnie z art. 184 ust 1, 2, 3 i 4...

  Zaświadczenie potwierdzające prowadzenie przez podmiot, który nabywa paliwo stałe, instalacji spalania o nominalnej mocy cieplnej większej niż 1 MW, opalanej paliwem stałym

  2024-04-11 10:49:00

  Podstaw prawna: art. 6b ust. 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. 2023, poz. 846 z późn. zm) Zaświadczenie zgodnie z art. 6b ust. 4 ustawy o monitorowaniu i kontrolowaniu jakości paliw...

  Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia

  2024-04-11 10:46:25

  Podstawa prawna: art. 152 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. 2024, poz. 54) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U....

  Strony: 1 2