OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Referat Rolnictwa Leśnictwa i Gospodarki Wodnej

  Wniosek o wydanie zaświadczenia dotyczącego objęcia działki/działek uproszczonym planem urządzenia lasu

  2023-02-24 09:55:09

  Podstawa prawna:art. 217 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. 2022r., poz. 2000) w związku z art. 38 a i 37 b pkt 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2022r., poz. 672 ze zm.) Wymagane dokumenty: wniosek, opłata skarbowa...

  Decyzja zezwalająca na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców

  2023-02-24 09:52:21

  Podstawa prawna: art. 10 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (Dz. U. z 2022r., poz. 1173) Wymagane dokumenty: wniosek właściciela zwierzęcia wraz z załącznikami:   - oświadczenie o znajomości stosownych przepisów, - kopia...

  Decyzja zezwalająca na zmianę lasu na użytek rolny w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzeb właścicieli lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa

  2023-02-24 09:51:41

  Podstawa prawna: art. 13 ust. 2, 3 pkt. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2022r., poz. 672 ze zm) Wymagane dokumenty: wniosek o zmianę przeznaczenia lasu na użytek rolny z podaniem numeru ewidencyjnego działki, położenie...

  Decyzja zezwalająca na pozyskanie drewna w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją o której mowa w art. 19 ustawy – w przypadkach losowych

  2023-02-24 09:50:51

  Podstawa prawna: art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2022r, poz. 672 ze zm.) Wymagane dokumenty: wniosek posiadacza lasu: kserokopia dokumentu (np. aktu notarialnego, umowa dzierżawy itp.,) potwierdzającego  prawo...

  Decyzja zatwierdzająca zadania z zakresu gospodarki leśnej na podstawie inwentaryzacji stanu lasu

  2023-02-24 09:50:03

  Podstawa prawna: art. 19 pkt 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach ( Dz. U. z 2022, poz. 672 ze zm.) Wymagane dokumenty: wniosek, kserokopia dokumentu (np. aktu notarialnego, umowa dzierżawy itp.,) potwierdzającego  prawo do dysponowania...

  Decyzja zezwalająca na przetrzymywanie (schwytanie) zwierzyny łownej (w szczególnych przypadkach)

  2023-02-24 09:49:06

  Podstawa prawna: art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (Dz. U. z 2022r, poz.1173) Wymagane dokumenty: wniosek (podanie) strony dowód uiszczenia opłaty skarbowej Opłaty: opłata skarbowa za wniosek - 10 zł na...

  Decyzja dot. wyłączenia gruntów z produkcji rolnej

  2023-01-04 13:36:39

  Podstawa prawna:  Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2022 r.,poz. 2409 ze zm.).  Wymagane dokumenty:    decyzja o lokalizacji celu publicznego lub decyzja o warunkach zabudowy...

  Zaświadczenie, że nieruchomość została/nie została wyłaczona z produkcji rolnej

  2023-01-03 13:41:00

  Podstawa prawna: Na podstawie art.5 ust. 1 oraz art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych ( t.j. dz. U. z 2021 r., poz. 1326) Opłaty: Zwolnienie z opłat skarbowych Termin odpowiedzi : 7 dni Gdzie...

  Decyzja nakazująca właścicielom lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa wykonanie obowiązków w zakresie trwałego utrzymania lasów i zapewnienia ciągłości ich użytkowania,

  2022-10-13 13:18:36

  Podstawa prawna: art. 24 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2022r., poz. 672 ze zm.) Wymagane dokumenty: Wniosek nadleśnictwa Opłaty: nie pobiera się. Termin odpowiedzi: 30 dni daty stwierdzenia niewykonania zadań. Tryb...

  Wydawanie kart wędkarskich / kart łowiectwa podwodnego

  2022-10-13 13:18:11

  Podstawa prawna: art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2022, poz. 883) Wymagane dokumenty: podanie o wydanie karty wędkarskiej/ karty łowiectwa podwodnego, zaświadczenie o zdaniu egzaminu na kartę...

  Informacja o mozliwości uzyskania dotacji celowej przez spółki wodne

  2022-01-27 14:01:35

    I N F O M A C J A w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Ostrowskiego spółkom wodnym Rada Powiatu Ostrowskiego w dniu 8 czerwca 2018 roku podjęła uchwałę Nr XL/273/2018 w sprawie: określenia zasad i trybu postępowania w sprawie...

  Rejestracj jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m

  2021-06-07 10:31:27

  Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m - system REJA24 Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m przepisy ustawy stosuje się do...

  Decyzje związane z rekultywacją gruntów zdewastowanych lub zdegradowanych

  2021-04-27 08:42:43

  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017r., poz. 1161) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256) Ustawa z dnia 4 lutego 1994r....

  Tryb wydatkowania środków finansowych na realizację zadań z zakresu ochrony środwiska i gospodarki wodnej

  2020-01-28 14:52:15